BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 23/51/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 05 września 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Brzostowice (Republika Białorusi)
Na podstawie art. 12 pkt 9a ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Powiatem Łomżyńskim (Rzeczpospolita Polska) a Rejonem Brzostowice (Republika Białorusi).
2.List intencyjny, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1) Marek Dworakowski
2) Mieczysław Chojnowski
3) Henryk Kłosiński
4) Alfred SzymańskiZałącznik
do Uchwały Nr 23/51/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 5 września 2007 rokuPROJEKT LISTU INTENCYJNEGO pomiędzy
REJONEM BRZOSTOWICE

reprezentowanym przez
Cитькo Mиxaилa Mиxaйлoвичa
Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonu Brzostowice a POWIATEM ŁOMŻYŃSKIM


reprezentowanym przez

Krzysztofa Kozickiego
Starostę ŁomżyńskiegoDziałając w drodze partnerstwa władze Powiatu Łomżyńskiego i władze Rejonu Brzostowice deklarują chęć nawiązania współpracy transgranicznej pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Rejonem Brzostowice, w celu ich wzajemnego rozwoju na korzyść społeczności lokalnych obu regionów.

Powiat Łomżyński i Rejon Brzostowice, zwane dalej Stronami uzgadniają, co następuje:

§ 1

Celem niniejszego listu intencyjnego jest:
•przyczynienie się do zawarcia porozumienia między władzami Powiatu Łomżyńskiego i Rejonu Brzostowice, które ma być programowym dokumentem, dotyczącym realizacji dwustronnych kontaktów transgranicznych;
•rozwijanie dobrosąsiedzkich kontaktów między mieszkańcami obu samorządów;
•wspieranie i umacnianie wzajemnego zrozumienia obywateli Polski i Białorusi.


§ 2

Strony przyjmują następujące priorytety we wzajemnej współpracy:
•regionalny transgraniczny rozwój
•rozwój gospodarki, przede wszystkim przemysłu lokalnego
•rozwój rolnictwa
*rozwój turystyki
•wymianę kulturalną
•wymianę młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
•działania w zakresie polityki społecznej.

§ 3

1.Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie niniejszego listu intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy stronami.
2.Niniejszy list stanowi część procesu kształtowania stosunków przyjaźni pomiędzy Powiatem Łomżyńskim a Rejonem Brzostowice.
3.Niniejszy list intencyjny, nie pociąga a sobą jakichkolwiek zobowiązań dla którejkolwiek ze stron.


§ 4
Niniejszy list intencyjny sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron.


Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Starosta Łomżyński
Rejonu Brzostowice


Łomża, dnia

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 wrz 2007 09:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1325 razy