BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 23/52/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 5 września 2007 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64 poz.593, zm. nr 99, poz. 1001, nr 273, poz. 2703, z 2005r. nr 64, poz. 565, nr 94, poz. 788, nr 164, poz. 1366, nr 179, poz. 1487, nr 180, poz. 1493, z 2006r. nr 135, poz. 950, nr 144, poz. 1043, nr 186, poz. 1380, nr 249, poz. 1831, nr 251, poz. 1844, z 2007r. nr 35, poz. 219, nr 36, poz. 226, nr 48, poz. 320, nr 120, poz. 818) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz.558, nr 113. poz.984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004r., nr 102, poz. 1055,nr 167, poz.1759) uchwala się, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

§ 2
1.Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2.Ogłoszenie zostanie zamieszczone w dzienniku o zasięgu lokalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży.

§ 3

Oferty zostaną rozpatrzone przez Zespół opiniujący powołany przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred SzymańskiZałącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
Nr 23/52/07 z dnia 5 września 2007 r.

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego
ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn.„UTWORZENIE I PROWADZENIE POWIATOWEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI”

I. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:
- organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

II. Konkurs dotyczy utworzenia i prowadzenia na terenie powiatu łomżyńskiego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi o zasięgu ponadgminnym dla 25 osób dorosłych.

III. Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie finansowany z dotacji otrzymanej przez powiat na jego utworzenie i funkcjonowanie. Wysokość dotacji na utworzenie ośrodka zostanie przekazana po dokonaniu wyboru przez zleceniodawcę.

IV. Zadanie będzie realizowane od października 2007 roku. Na realizację zadania w 2007 roku przeznacza się dotację w wysokości 100.000 zł.

V. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża do dnia 8 października 2007 roku.
Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

VI. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1) Wartość merytoryczna programu – adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów.
2) Posiadane zasoby rzeczowe oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami.
3) Perspektywy kontynuacji projektu i potencjalne źródła jego finansowania.
4) Dotychczasowa współpraca oferenta ze Starostwem Powiatowym i innymi instytucjami.

VII. Wymagane dokumenty:
1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
2) kalkulacja przewidzianych kosztów realizacji zadania,
3) informacja o terminie i miejscu realizacji zadania,
4) informacja o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
5) informacja o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6) informacja o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,


7) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

Do oferty należy załączyć:
1) aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego),
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu,
3) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
4) sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

VIII. Termin i tryb wyboru oferty
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2007r. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz na stronie internetowej Starostwa w terminie 5 dni od dnia otwarcia ofert.

IX. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację ww. zadań określają przepisy:

 ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.)
 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)
 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545)
 rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44, poz. 428) .

X. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy.
2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
a.) akceptacja przez strony postanowień umowy,
b.) dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
c.) otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.


Szczegółowych informacji udziela:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Edward Jarota
Formularz wniosku do pobrania na stronie internetowej:
www.powiatlomzynski.pl
lub w sekretariacie PCPR w Łomży.
Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 wrz 2007 09:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1458 razy