BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 24/55/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 21 września 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdział 80195 – „Pozostała działalnośc”, § 2130 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu” o kwotę – 7.834 zł, przyznaną pismem FB.II.813-3011-180-1/07 Wojewody Podlaskiego z dnia 12 września 2007 r. na dofinansowanie wspólnej wycieczki edukacyjnej do miejsc pamięci narodowej, młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem i Zespołu Szkół w Marianowie;

§ 2. Zwiększa się plan wydatków z budżetu i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 801, rozdział 80195, § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 7.834 zł na sfinansowanie kosztów wym. w § 1 wycieczki;

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.989.056 zł;
- Wydatki ogółem - 18.109.794 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu;

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 wrz 2007 14:43
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1314 razy