BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 27/61/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 17 października 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok.
Na podstwie art. 188 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz 2104 z późn..zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 710 – „Działalność usługowa”, rozdział 71015 – „ Nadzór budowlany” , § 2110 – „ Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat „ o kwotę – 11.220 zł, przyznaną pismem FB.II.EZ.3011 – 410 /07 Wojewody Podlskiego z dnia 3 października 2007 roku na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń od 1 października br. pracowników PINB ( wraz z pochodnymi) w ramach kwoty 3.420 zł oraz innych wydatków bieżących o charakterze jednorazowym na kwotę – 7.800 zl.

§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łomży ze środków wymienionych w § 1, w dziale 710, rozdziale 71015 o kwotę – 11.220 zł z tego :
- § 4010 – „ wynagrodzenia osobowe pracowników” – 1.000 zł;
- § 4020 – „ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej” – 1.850 zł;
- § 4110 – „ Składki na ubezpieczenia społeczne „ – 500 zł;
- § 4120 – „ Składki na Fundusz Pracy” – 70 zł;
- § 4210 – „ Zakup materiałów i wyposażenia” – 6.000 zł;
- § 4300 – „ Zakup usług pozostałych” – 1.800 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem – 18.060.482 zł.
- Wydatki ogółem - 18.181.220 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 18 paź 2007 11:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1247 razy