BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 28/64/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 29 października 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:§1 Przenosi się środki z rezerwy na kwotę 143.720 zł w tym:
1.z rezerwy ogólnej kwotę – 14.070 zł;
2z rezerwy celowej kwotę – 129.650 zł;
z tego:
a/ z rezerwy celowej „ oświatowej” - 97.650 zł;
b/ z rezerwy celowej „ drogowej” - 32.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański
Załącznik Nr 1
do uchwały nr 28 /64/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 października 2007 r

Zmiany w planie wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok


Lp
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
1 758 Różne rozliczenia 0,00 143.720,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 143.720,00
4810 Rezerwy 0,00 111.720,00
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 32.000,00
2 020 Leśnictwo 70,00 0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną 70,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 70,00 0,00
3 600 Transport i łączność 32.000,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 32.000,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32.000,00 0,00
4 750 Administracja publiczna 14.000,00 0,00
75019 Rady powiatu 14.000,00 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.000,00 0,00
5 801 Oświata i wychowanie 72.029,00 0,00

5a
80130
Szkoły zawodowe 72.029,00 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9.900,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18.000,00 0,00
4120 Składki na Fundusz pracy 2.300,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.129,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 3.700,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 20.000,00 0,00
6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 25.621,00 0,00
6a 85406 Poradnie psychologiczno- pedagogiczne; w tym poradnie specjalistyczne 7.800,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 7.000,00 0,00
7 85410 Internaty i bursy szkolne 17.821,00 0,00
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 421,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.300,00 0,00
4120 Składki na Fundusz pracy 100,00 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 0,00
4260 Zakup energii 2.000,00 0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 2.000,00 0,00
Razem zmiany 143.720,00 143.720,00
Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Załącznik nr 2
do uchwały Nr 28/64/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 października 2007 roku


Uzasadnienie dokonania zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
w/w uchwała Zarządu Powiatu

Dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z działu 75818 § 4810 i § 6800 w kwocie 143.720 zł z tego:
a/ z rezerwy „ogólnej” na kwotę 14.070 zł. powiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w tym:
1. w dziale 020, rozdział 02002 w § 4300 – 70 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie braku pełnego pokrycia należności za nadzór nad lasami ;
2. w dziale 750, rozdział 75019 § 3030 – o kwotę 14.000 zł na uzupełnienie planu wydatków w związku z podwyżkami diet dla radnych z dniem 1 lipca 2007 roku,
b/ z rezerwy „ oświatowej w kwocie – 97.650 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków:
- Zespołu Szkół w Marianowie o kwotę 89.850 złotych w działach 801,854, w tym;
1. w dziale 801,rozdział 80130 o kwotę 72.029 zł; z tego w paragrafach;
§ 4010 – 9.900 zł; § 4110 – 18.000 zł; § 4120 – 2.300 zł; § 4210 – 18.129 zł; § 4300 – 3.700 zł; § 4440 – 20.000 zł,
2. w dziale 854, rozdział 85410 o kwotę 17.821 zł. w paragrafach: § 3020 – 421 zł; § 4110 – 3.300 zł; § 4120 – 100 zł; § 4210 – 10.000 zł; 4260 – 2.000 zł; § 4440 – 2.000 zł, na częściowe uzupełnienie zgłoszonych braków finansowych zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Marianowie z dnia 4 października 2007 roku, w celu dokonania zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i na fundusz pracy oraz zaliczki na podatek dochodowy za m-c grudzień 2007 roku oraz na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych z dniem 30 grudnia 2007 roku.
- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży o kwotę 7.800 zł. w dziale 85406, rozdział 85406 w paragrafach : § 4170 – 500 zł; § 4210 – 300 zł; § 4400 – 7.000 zł w oparciu o pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży z dnia 10 października 2007 roku na uzupełnienie planu wydatków w celu dokonania niezbędnych zakupów materiałów biurowych , wypłaty wynagrodzenia na umowę zlecenia oraz na uregulowanie należności za czynsz do końca 2007 roku ;
c/ z rezerwy celowej „ drogowej” o kwotę 32.000 złotych dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600,rozdział 60014, § 6050 –32.000 zł, zgodnie z pismem Dyrektora ZDP w Łomży z dnia 12 października 2007 roku w sprawie przekazania środków z rezerwy budżetowej na uzupełnienie pokrycia kosztów realizacji inwestycji w porozumieniu z gminami: modernizacji nawierzchni żwirowej drogi powiatowej Nr 1925B na terenie Gminy Jedwabne przez wieś Makowskie( 2.706 zł) ; modernizacji drogi powiatowej Nr 1943B na terenie Gminy Łomża na odcinku Wygoda – Bacze Suche etap II ( 19.780 zł) ; na modernizacji nawierzchni brukowej drogi powiatowej –nr 1825B Gardoty, gmina Przytuły – granica powiatu o długości ok. 1500 m i przez wieś Gardoty (8.345 zł); modernizacji nawierzchni żwirowej drogi powiatowej nr 1964B gmina Wizna na odcinku Bożejewo Nowe – Taraskowo ok. 400m ( 1.159 zł).

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 lis 2007 15:33
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1641 razy