BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 29/67/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm). – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 391.424 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 391.424 zł , zgodnie
załącznikiem Nr 2.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 18.456.527 zł;
- wydatki ogółem - 18.874.705 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. PrzewodniczącegoZarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Członkowie Zarządu:

1.Mieczysław Chojnowski
2.Henryk Kłosiński
3.Alfred Szymański

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 29/67/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2007 r.


Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok

Strona dochodowa ( w złotych)
L.p. Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.786
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20.786
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20.786
2 801 Oświata i wychowanie 348.952
80195 Pozostała działalność 348.952
2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 348.952
3. 852 Opieka społeczna 16.171
85202 Domy pomocy społecznej 16.171
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
16.171
4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.515
85406 Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne; w tym poradnie specjalistyczne 5.515
2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 5.515
Razem 391.424


w.z. Przewodniczącego Zarządu

Marek Dworakowski
Wicestarosta


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 29/67/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2007 r.

Strona wydatkowa ( w złotych)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie
1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 20.786
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
20.786 Starostwo Powiatowe w Łomży
4580 Pozostałe odsetki 161
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
20.625
2 801 Oświata i wychowanie 348.952
80195 Pozostała działalność 348.952 Zespół Szkół w Marianowie
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
348.952
3. 852 Opieka społeczna 16.171
85202 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
16.171
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

16.171
4. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.515

85406 Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne; w tym poradnie specjalistyczne
5.515


Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Łomży
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 680
4120 Składki na Fundusz Pracy 102
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4233
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
350
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
150
Razem 391.424


w.z.Przewodniczącego Zarządu

Marek Dworakowski
Wicestarosta

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 29/67/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok objętych załącznikiem Nr 1 i Nr 2 .
Po stronie dochodowej budżetu powiatu łomżyńskiego ( Załącznik Nr 1)

Ad pkt 1. Wojewoda Podlaski pismem z dnia 22 października 2007 roku Nr FB.II.3011/439/07 zawiadomił o przyznanej dotacji w dziale 700, rozdział 70005, § 2110 w wysokości 20.786 złotych przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych za przejęte od nich bez właściwego wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Łomżyński nieruchomości pod drogi powiatowe. Odszkodowanie wraz z odsetkami, które ustalone zostało pięcioma decyzjami Starosty Nr GN.I.7222-1/2007 – Nr GN.I.7222-5/2007, z dnia 21 sierpnia i 4 września 2007 r.
Ad pkt 2 Zwiększenia dokonuje się po stronie dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego w dziale 801,rozdział 80195 § 2110 o kwotę 348.952 zł. Zwiększenie to odpowiednio ujmuje
„ rezultaty” czterech umów z dnia 30 października 2007 roku zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Powiatem Łomżyńskim.
Ad. pkt 3. Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2007 roku Nr FB.II.MD.3011-495/07 zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu łomżyńskiego w dziale 852,rozdział 86202, § 2130 o kwotę 16.171zł przyznana z budżetu państwa na „uzupełnienie” dofinansowania działalności Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie.
Ad. pkt 4. Pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-472/07 z 5 listopada 2007 roku poinformowano o przyznaniu dotacji z budżetu państwa w dziale 854,rozdział 85406, § 2130 w kwocie 5.515 zł na dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w ramach Rządowego programu
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

Po stronie wydatkowej budżetu powiatu łomżyńskiego ( Załącznik Nr 2)

Ad pkt 1. Zwiększa się plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 20.786 zł w tym w paragrafach : §4580 – 161 zł; § 4590 – 20.625 zł. W ciężar tych wydatków należy pokryć odszkodowania wraz z odsetkami osobom fizycznym, którym zostały zajęty grunty pod drogi powiatowe bez zapłaty równowartości
(dla których decyzje w tej sprawie Starosty Łomżyńskiego uprawomocniły się).
Ad. pkt 2. Dokonuje się zwiększenia planu finansowego Zespołu Szkół Marianowie w dziale 801, rozdział 80195 w paragrafie 4240 o kwotę 348.952 zł, celem zakupu maszyn, narzędzi lub urządzeń niezbędnych do praktycznej nauki zawodu w szkole (objętych wnioskami z dnia 21 września 2007 r. złożonymi w Departamencie Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
Ad. pkt 3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków PCPR w Łomży w dziale 852, rozdziale 85202 § 2820 o kwotę 16.171 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności DPS PKPS w Łomży i DPS w Tykocinie.
Ad. pkt 4. Z dotacji otrzymanej ze środków budżetu państwa wym. powyżej „Ad. pkt 4”plan wydatków Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Nr 1 w Łomży powiększa się w dziale 854, rozdział 85406 o kwotę – 5.515 zł, w tym :§ 4110 – 730 zł; § 4120 – 102 zł; § 4170 – 4.183 zł; § 4210 – 350 zł; § 4740 – 150 zł, zgodnie z propozycją przedstawioną przez Dyrektora Poradni z dnia 7 listopada 2007 roku.
w.z. Przewodniczącego Zarządu

Marek Dworakowski
Wicestarosta
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lis 2007 12:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1627 razy