BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 29/68/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 15 listopada 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej 42.538 zł. w tym:
1.z rezerwy „ogólnej” kwotę - 2.538 zł;
2.z rezerwy celowej „drogowej” kwotę - 40.000 zł;
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu o kwotę 256.704 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II i III.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 18.713.231 zł;
- wydatki ogółem - 19.131.409 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


w.z. Przewodniczącego Zarządu:
Marek Dworakowski
Wicestarosta
Członkowie Zarządu:

1.Mieczysław Chojnowski
2.Henryk Kłosiński
3.Alfred SzymańskiZałącznik Nr 1
Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok

I. Rozwiązanie części rezerwy budżetowej ogólnej oraz inwestycyjnej „drogowej” i przeznaczenie ich na zwiększenie planu wydatków
L.p. Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenie
1. 758 Różne rozliczenia 0 42.538
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 42.538
4810 Rezerwy 0 2.538
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
0
40.000
2 600 Transport i łączność 40.000 0
60014 Drogi publiczne i powiatowe 40.000 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000 0
3 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.538 0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.538 0
4300 Zakup pozostałych usług 2.538 0
II. Strona dochodowa (w zł)
L.p. Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenie
1 600 Transport i łączność 256.704 0
60014 Drogi publiczne i powiatowe 256.704 0
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 40.000 0
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 216.704 0

III. Strona wydatkowa (w zł)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Dysponent planu
1. 600 Transport i łączność 256.704 Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży

60014 Drogi publiczne powiatowe

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
216.704.


w. z Przewodniczącego Zarządu

Marek Dworakowski
WicestarostaZałącznik Nr 2
do Uchwały Nr 29/68/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok objętych załącznikiem Nr 1 .

Ad. I Rozwiązanie części rezerw budżetowych
Ad pkt I dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z rozdziału 75818 § 4810 i § 6800 w kwocie 42. 538 zł. z tego:
a/ z rezerwy „ogólnej” na kwotę 2.538 zł. i powiększa się o nią plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 700, rozdział 70005, § 4300 na uzupełnienie planu wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 1953B Miastkowo – Tarnowo – Kraska – Młynik –Szczepankowo. (wniosek w tej sprawie Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami z dnia 24 października 2007 r. nr GN.I.3050-9/2007);
b/ z rezerwy celowej inwestycyjnej „drogowej” powiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600,rozdział 60014, § 6050 o kwotę 40.000 zł na sfinansowanie części kosztów przebudowy drogi powiatowej nr 1963B na odcinku przez wieś Rutki , zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Wizna z dnia 28 lutego 2007 roku

Ad. II. Strona dochodowa
W dziale 600,rozdział 60014 zwiększa się plan dochodów o kwotę 256.704 zł. w tym :
- § 2710 o kwotę 40.000 zł zgodnie z porozumieniem zawartym z gminą Wizna w dniu 28 maja 2007 roku na remont nawierzchni gruntowej drogi powiatowej na terenie Gminy Wizna.
- § 6300 o kwotę 216.704 złotych w związku z zawartymi porozumieniami z:
1. Gminą Wizna z dnia 28 lutego 2007 roku na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1963B na odcinku Rutki. Zgodnie z § 4 porozumienia Gmina po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z przekaże środki na wykonanie nawierzchni drogi – 212.229 zł;
2. Gminą Piątnica z dnia 9 sierpnia 2007 roku na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w miejscowości Drozdowo - 4.475zł.

Ad.III. Strona wydatkowa

Zwiększa się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę 256.704 z tego :
- § 4210 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na zakup pospółki na wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem z dnia 28 maja 2007 zawartym z Gminą Wizna;
- § 6050 o kwotę 216.704 zł na pokrycie kosztów wykonania nawierzchni drogi powiatowej Nr 1963B na odcinku Męczki-Rutki o długości 710,33 m ( 212.229 zł) i na zakup dodatkowych materiałów na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1934B w Drozdowie (4.475zł).

w.z. Przewodniczącego Zarządu
Marek Dworakowski
Wicestarosta

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lis 2007 12:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1365 razy