BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 32/74/07 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 6 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) oraz uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/63/07z dnia 28 listopada 2007 roku – uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się z rezerwy budżetowej - inwestycyjnej „drogowej” kwotę - 40.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu 3.812 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1
pkt II.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.234.184 zł;
- wydatki ogółem - 19.230.372 zł.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 32/74/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.


Zmiany budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2007 rok


I. Rozwiązanie części rezerwy budżetowej inwestycyjnej „drogowej” i przeznaczenie jej na zwiększenie planu wydatków:
( w złotych)
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1.758 Różne rozliczenia 0 40.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 40.000

6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0
40.000
2600 Transport i łączność 40.000 0
60014 Drogi publiczne powiatowe 40.000 0

6610Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień
( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
40.000
0

II. Strona dochodowa
L.p Dział Rozdział Paragraf Określenie Zwiększenie Zmniejszenia
1. 758 Różne rozliczenia 3.812 0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
3.812
0

2920
Subwencje ogólne z budżetu państwa
3.812
0

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki

załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 32/74/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 6 grudnia 2007 r.

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2007 rok objętych załącznikiem Nr 1.

Ad I. Rozwiązanie części rezerwy budżetowej inwestycyjnej „ drogowej”.

Ad. pkt 1 Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy celowej z rozdziału 75818, § 6800 w kwocie 40.000 zł i powiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 § 6610 na pokrycie części kosztów przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2110B (1450) ul. Kolejowej w Śniadowie, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr XII/63/07 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Śniadowo.


Ad II. Strona dochodowa

Ad pkt 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w dziale 758, 75801, § 2920 o kwotę 3.812 zł, którą Powiat otrzymał ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. (Pismo Ministra Finansów informujące Zarząd Powiatu Łomżyńskiego o zwiększeniu środków subwencji części oświatowej z dnia 22 listopada 2007 roku Nr ST5-4822-27/p/BKU/07. Na pokrycie tych należności zwiększono wcześniej, z „własnych środków” plan wydatków Zespołu Szkół w Marianowie, stąd nie będzie się powiększać teraz „ powtórnie” budżetu po stronie wydatkowej.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 14:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1485 razy