BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 33/75/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 19 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt. 2 i ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr III/11/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej „ogólnej” w kwocie 67.393 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w dziale 852 – „ Opieka społeczna” w planie wydatków budżetowych na 2007 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II do niniejszej uchwały.


§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 19.234.184 zł
- wydatki ogółem - 19.230.372 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski

2.Mieczysław Chojnowski

3.Henryk Kłosiński

4.Alfred SzymańskiZałącznik Nr 1
do Uchwały Nr 33/75/07 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2007 r

Zmiany w planie wydatków
budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok


I. Rozwiązanie rezerwy budżetowej „ ogólnej” i przeznaczenie jej na zwiększenie wydatków.


Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
1 758 Różne rozliczenia 0,00 67.393
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 67.393
4810 Rezerwy 0,00 67.393
2 750 Administracja publiczna 66.393 0,00
75020 Starostwa powiatowe 66.393 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31.000 0,00
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 35.393 0,00
3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.000 0,00
92195 Pozostała działalność 1.000 0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń
600
0,00
4300 Zakup usług pozostałych 400 0,00
Razem zmiany 67.393 67.393
II. Przeniesienie wydatków między rozdziałami w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży


Lp.
Dział
Rozdział
Paragraf
Treść Zmiany ( zł)
Zwiększenia Zmniejszenia
1 852 Opieka społeczna 1.500 1.500
85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 1.500 -
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.500 -
85204 Rodziny zastępcze - 1.500
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.500
Razem zmiany x 1.500 1.500

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Załącznik nr 2
do uchwały Nr 33/75/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 grudnia 2007 roku


Uzasadnienie dokonania zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2007 rok
w/w uchwałą Zarządu Powiatu.


Wydatki

Ad I. Dokonuje się przeniesienia środków z rezerwy z działu 758, rozdział 75818 z § 4810 w kwocie 67.393 zł i dokonuje się zwiększenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w Łomży na kwotę – 67.393 złotych w działach :
- 750, rozdział 75020 o kwotę 66.393 zł w tym w :
•§ 4210 – o kwotę 31.000 zł na uzupełnienie planu wydatków związanych z wydawaniem prawa jazdy i rejestracją samochodów ;
•§ 4400 – o kwotę 35.393 zł na uregulowanie należności za opłaty czynszowe,
- 921, rozdział 92195 o kwotę – 1.000 zł w tym:
•§ 3040 - o kwotę 600 zł;
•§ 4300 – o kwotę 400 zł, zgodnie z pismem Nr OKZ.3020-7/2007 z 12 grudnia 2007 roku Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Zdrowia na pokrycie wydatków związanych z działaniami w kulturze odbywającymi się w miesiącu grudniu 2007 roku.

Ad II. Dokonuje się przesunięcia środków w planie wydatków PCPR w Łomży na kwotę 1.500 zł i tak:
•zwiększa się w dziale 852, rozdział 85201 w § 3020 wydatki o kwotę 1.500 zł;
•zmniejsza się w dziale 852, rozdział 85204 w § 2320 wydatki o kwotę 1.500 zł.

Pismo w przedmiotowej sprawie zostało przedłożone przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dniu 12 grudnia 2007 roku Nr PCPR 3012-56/2007. Propozycja zmiany umożliwi realizację pomocy rzeczowej dla usamodzielniającego się wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 28 gru 2007 14:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1301 razy