BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/04 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 10 marca 2004r.
w sprawie zmieniające Zarządzenie nr 4/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Projektami

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) zarządzam, co następuje:

§ 1
W § 1 Zarządzenia nr 4/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Zarządzania Projektami wprowadza się następujące zmiany:
1)ust. 2 otrzymuje brzmienie: “Katarzyna Modzelewska- Zastępca Przewodniczącego (specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju i Komunikacji)”,
2)ust. 9 otrzymuje brzmienie: “Ludwik Duchnowski- Zastępca Dyrektora Zeaspołu Szkół w Marianowie,
3)dodaje się ust. 12 w brzmieniu następującym: “Stanisław Studencki –Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży”,
4)dodaje się ust. 13 w brzmieniu nastepującym: “Krystyna Orzechowska-Gryguc –Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Łomży,
5)dodaje się ust. 14 w brzmieniu nastepującym: “Elżbieta Chrostowska- nauczyciel Zespołu Szkół w Marianowie.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Łomzyński
Wojciecj KubrakData dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 15 mar 2004 15:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1528 razy