BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 61/177/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 14 stycznia 2009 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego
Na podstawie art. 13, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.) oraz art.32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pózn .zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego z zakresu:

1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

§ 2

Pisemne ogłoszenie konkursu przeznaczone do zamieszczenia do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/177/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 stycznia 2009r.


KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Ogłoszenie konkursu na rok 2009


Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie następujących zadań należących do samorządu powiatowego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

1. Realizacja przedsięwzięć służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz edukacji kulturalnej mieszkańców powiatu.
Środki publiczne na realizację zadania - 19 tys. zł.

2. Obchody uroczystości i przedsięwzięcia związane z upamiętnianiem osób, miejsc i wydarzeń historycznych związanych z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.
Środki publiczne na realizację zadania - 3,5 tys. zł.

3. Publikacje i wydawnictwa służące ochronie i zachowaniu dziedzictwa kulturowego regionu .
Środki publiczne na realizację zadania - 4,5 tys. zł.

Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1/ organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2/ tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.

Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2009 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193,poz.1891). Do pobrania.

Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia.

Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1/ realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w Konkursie,
2 /oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3/ wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4/ oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie

W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie:
a/ wsparcia zadania,
b/ powierzenia wykonania zadania.
Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadanie” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.
Przewodniczący Zarządu

Krzysztof KozickiZałącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 62/177/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 14 stycznia 2009r.


KULTURA FIZYCZNA i SPORT
Ogłoszenie konkursu na rok 2009

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z pózn. zmianami) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania samorządu powiatowego z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zadanie, może być wykonywane w rożnych formach, a w szczególności poprzez realizację następujących przedsięwzięć:
1. Organizację współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych powiatu łomżyńskiego
- 20 tys. zł.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, osób
niepełnosprawnych oraz sportu masowego - 10 tys. zł.
3. Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo - 2 tys. zł.
Zadanie winno być realizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1/ organizacja, instytucja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez powiat łomżyński,
2/ tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz kontroli zadań zleconych określa ustawa.
Oferty na realizację zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2009 r., godz.15.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 314.
Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz.189). Do pobrania.
Oferty zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 30 dni od terminu ich złożenia. Wyboru oferty dokona Zarząd Powiatu Łomżyńskiego po zasięgnięciu właściwej Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego.
Przy dokonywaniu wyboru oferty wybierający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1/ realną oceną możliwości realizacji zadania przez poszczególne podmioty biorące udział w konkursie,
2/ oceną przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w szczególności w odniesieniu do możliwości realizacji zakresu rzeczowego zadania,
3/ wysokością posiadanych środków przeznaczonych na realizację zadania,
4/ oceną możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem potencjału fachowego i technicznego posiadanego przez podmiot biorący udział w konkursie.
W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie
a/ wsparcia zadania,
b/ powierzenia wykonania zadania.
Dotacje na realizację wymienionych zadań zostaną przekazane na rachunek „realizującego zadania” w ciągu 30 dni od podpisania umowy.

Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 08:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1288 razy