BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 62/181/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 14 stycznia 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1.Zmniejsza się rezerwę budżetową celową „ drogową” w dziale 758 „ Różne rozliczenia” , rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” , § 6800 „ Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę - 6.330 zł i zwiększa się z tych środków plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”, § 6050
„ Wydatki inwestycyjne” o kwotę - 6.330 zł na sfinansowanie :

a) aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych tj Nr 1964B odc. Taraskowo – Olszyny; Nr 1924B odc. Olszyny – Wyłudzin – Guty; Nr 1962B odc. Guty – Kownaty.

b) aktualizacji stałej organizacji ruchu przebudowy ciągu drogowego złożonego z trzech dróg powiatowych wymienionych powyżej pod lit. a.

Niniejsze zmiany w budżecie oraz w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży wprowadza się na wniosek Dyrektora tejże jednostki sformułowany w piśmie ZDP- 4- 3012/15/09 z 9 stycznia 2009 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski …
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 11:57
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1154 razy