BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 64/184/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 12 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz.238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443, z 2001 r. Nr 40, poz. 702 i z 2003 r. Nr 6, poz. 197; z 2006 r. Nr 56, poz. 624 i Nr 193, poz. 1854) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w skład którego wchodzą:

1.Bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 102.975,12 zł.
2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r., wykazujący wynik finansowy – strata – 19.104,80.
3.Informacje dodatkowe.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 12:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1111 razy