BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR 64/186/09 ZARZĄDU POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 12 lutego 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009 rok


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1. Zmniejsza się rezerwę budżetową celową „ drogową” w dziale 758 „ Różne rozliczenia” , rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe” , § 6800 „ Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę - 212.100 zł i zwiększa się z tych środków plan finansowy wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600 „ Transport i łączność”, rozdział 60014 „ Drogi publiczne powiatowe”, § 6050 „ Wydatki inwestycyjne” o kwotę
- 212.100 zł na sfinansowanie dokumentacji projektowej na zadania :
1) 21.200 zł - przebudowa drogi powiatowej tj Nr 1949B Szczepankowo – Czaplice – Boguszyce – dr. 677 na odcinku Czaplice – Szczepankowo odc. 2,350 mb;
2)71.400 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 1946B Chojny – Szczepankowo – Osobne – Wierzbowo – Chomentowo – Śniadowo na odcinku Osobne – Śniadowo , długość odc. 6.500 mb.
3)61.500 zł - przebudowa drogi powiatowej Nr 1914B Górki – Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe – Korytki – Kaimy na odcinku Dobrzyjałowo – Kaimy długość odc. 5.600 mb;
4)3.500 zł – wykonanie kładki dla pieszych w m. Drozdowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1934B;
5)8.000 zł – wykonanie przepustu i odprowadzenie wody rowem krytym lub otwartym do rowu melioracyjnego w ciągu drogi powiatowej Nr 1939B w m. Modzele Stare;
6)8.000 zł – budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1889B w m. Dobrylas – długość chodnika 1.0000 mb;
7)8.000 zł – budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 1937B w m. Siemień – długość chodnika 850 mb;
8)1.500 zł – sporządzenie wyciągu i aktualizacja kosztorysu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1956B na odcinku Łuby – Kurki;
9) 25.000 zł – przebudowa drogi powiatowej Nr 1962B Kokoszki – Guty – długość odc. 2.500 mb;
10) 4.000 zł – aktualizacja dokumentacji na drogę powiatową Nr 1964B na odcinku Bronowo – Janczewo.
Niniejsze zmiany w budżecie oraz w planie wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży wprowadza się na wniosek Dyrektora tejże jednostki sformułowany w piśmie ZDP- 1/5547/67/09 z 10 lutego 2009 roku.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof kozicki

Członkowie Zarządu:
1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 12 lut 2009 12:49
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1286 razy