BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 66/190/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 9 marca 2009 roku
w sprawie ustalenia kryteriów oraz trybu postępowania w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz §2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2002 r. nr 96 poz. 861 z późn. zm.) oraz w celu zapewnienia należytego wykonania uchwał Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające dla powiatu łomżyńskiego w danym roku, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§1.
Ustala się kryteria oraz tryb postępowania obowiązujące przy udzielaniu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, według załączników nr 1 - 3 do niniejszej uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:


1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 17 mar 2009 14:59
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1094 razy