BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja publiczna za III kwartał 2006 roku

Informacja O danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2006 roku
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 119/251/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 października 2006 r.


Przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) - obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku, nałożyły nowy obowiązek na wszystkie w kraju zarządy jednostek samorządu terytorialnego, polegający na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o wykonywaniu budżetu, po zakończeniu każdego kwartału. Stosownie więc do tych przepisów – Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, w oparciu o dokumenty i zebrane sprawozdania przedstawia, co następuje:

1) Budżet powiatu na 2006 rok według stanu na 30 września 2006 roku wynosił:
- po stronie dochodowej - 17.810.790 zł, a
- po stronie wydatkowej - 19.135.447 zł.

W czasie od 1 stycznia do 30 września br. Dochodów osiągnięto na kwotę – 14.091.945 zł, tj. 79,12 % w relacji do planu, a wydatków dokonano na kwotę – 13.883.742 zł, czyli 72,55 % w stosunku do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższej tabeli:

L.p.Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej Dochody Wydatki
Plan po zmianach Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 18000 0 - 18000 0 -
2 020 Leśnictwo - - - 103000 51627 50,12
3 600 Transport i łaczność 1202283 641892 53,38 4981283 3270252 65,65
4 700 Gospodarka mieszkaniowa 39132 41132 105,11 35812 33142 92,54
5 710 Działalność usługowa 356000 221794 62,30 356000 198996 55,89
6 750 Administracja publiczna 1390411 1315178 94,58 3499711 2610834 74,60
7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - - - 5000 3746 74,92
8 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 1600000 1284576 80,28 - - -
9 758 Różne rozliczenia 9367067 7615817 81,30 172080 - -
10 801 Oświata i wychowanie 209928 210540 100,29 3219431 2483367 77,13
11 851 Ochrona zdrowia 959000 643530 67,10 959000 644368 67,19
12 852 Pomoc społeczna 1041517 777597 74,66 2049417 1700051 82,95
13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1199452 911889 76,02 1918582 1375800 71,70
14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - - - 1200502 907069 75,55
15 900 Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia 38000 38000 100,00 - - -
16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 390000 390000 100,00 584629 572014 97,84
17 926 Kultura fizyczna i sport - - - 33000 32476 98,41
Razem: 17810790 14091945 79,12 19135447 13883742 72,55

Z danych wskazanych w pkt-e 1 wynika też i to, że w sprawozdawanym okresie realizowano deficytowy budżet na kwotę – 1.324.657 zł, o która wyższy był plan wydatków od planu dochodów. Źródło pokrycia całości dopuszczonego deficytu budżetowego, stanowiła odpowiadającą mu część środków niewykorzystanych (zaoszczędzonych w latach 1999-2005) nadwyżek budżetowych.
Natomiast faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów zamknęły się wynikiem dodatnim, tj. rachunkową nadwyżką w kwocie + 208.203 zł, a przy tym w żadnej jednostce nie pozostały na 30 września br. Nieopłacone zobowiązania, dla których upłynął już termin płatności.


Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kubrak

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 13:01
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 14:17
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1724 razy