BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Informacja za I kwartał 2007 roku

o danych z wykonywania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2007 roku
Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 12/23/07
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2006 roku przepisy art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – nałożyły nowy obowiązek na wszystkie w kraju zarządy jednostek samorządu terytorialnego, polegający na podawaniu do publicznej wiadomości informacji o wykonywaniu budżetu, po zakończeniu każdego kwartału. Stosownie więc do tych przepisów, w oparciu o dokumenty i zebrane sprawozdania przedstawia, się co następuje:

1)budżet powiatu według stanu na 31 marca 2007 roku wynosił:
- po stronie dochodowej – 17.007.776,00 zł, a
- po stronie wydatkowej – 17.128.514,00 zł.
W okresie I-go kwartału br. dochodów osiągnięto łącznie na kwotę – 4.810.477,08 zł, tj. 28,28 % w relacji do planu a na opłacenie wszystkich zaciągniętych i wymagalnych zobowiązań wydano – 4.337.174,00 zł – 25,32 % w stosunku do planu, w tym w poszczególnych działach jak w poniższym zestawieniu:

L.p.Symbol i nazwa działu wg. obowiązującej klasyfikacji budżetowej Dochody Wydatki
Plan po zmianach Wykonanie % Plan po zmianach Wykonanie %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 010 Rolnictwo i łowiectwo 78000,00 0,00 0,00 78000,00 0,00 0,00
2 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 105000,00 0,00 0,00
3 600 Transport i łączność 5700,00 2363,60 41,46 2555700,00 560308,41 21,92
4 700 Gospodarka mieszkaniowa 21967,00 8367,40 38,09 15000,00 1400,00 9,33
5 710 Działalność usługowa 317100,00 54083,79 17,05 317000,00 49966,44 15,76
6 750 Administracja publiczna 1316764,00 395833,34 30,06 3206000,00 899798,25 28,06
7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 0,00 34100,00 1979,99 5,80
8 756 Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1821500,00

494727,50

25,82

0,00

0,00

0,00
9 758 Różne rozliczenia 10045704,00 3127980,00 31,13 617451,00 0,00 0,00
10 801 Oświata i wychowanie 3000,00 1241,86 41,36 3253856,00 933547,02 28,69
11 851 Ochrona zdrowia 1222000,00 179000,00 14,65 1222000,00 174140,41 14,25
12 852 Pomoc społeczna 902286,00 223066,36 24,72 2232100,00 641265,52 28,73
13 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1243755,00 308813,23 24,83 2003025,00 581548,22 29,03
14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 0,00 1200674,00 338958,88 28,23
15 900 Gospodarka komunalna i ochrona zdrowia 30000,00 15000,00 50,00 0,00 0,00 0,00
16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 0,00 0,00 256608,00 153845,80 59,95
17 926 Kultura fizyczna i sport 0,00 0,00 0,00 32000,00 415,06 1,30
Razem: 17007776,00 4820965,27 28,34 17128514,00 4337174,00 25,32


2)osiągnięte wskaźniki „Ogółem – razem” wykonanych dochodów oraz wydatków są zadawalające uwzględniając przy tej ocenie sezonowość realizacji niektórych zadań np.: robót drogowych i obowiązujących zasad prawnych, np.: obowiązek zapłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok do końca I-go kwartału 2007 roku, w związku z czym na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych zaangażowano – 2.525.847,46 zł, tj. 58,23 % wydatków „Razem”;
3)z danych wskazanych w pkt. 1 wynika też i to, że w sprawozdawanym okresie realizowano deficytowy budżet na kwotę – 120.738,00 zł, o którą wyższy był plan wydatków od planu dochodów. Źródło pokrycia całości dopuszczonego deficytu budżetowego stanowiła odpowiadająca mu część środków niewykorzystanych (zaoszczędzonych) nadwyżek budżetowych z lat 1999 – 2005 wynoszących – 450.134,99 zł.
Natomiast faktyczne procesy realizacji wydatków i dochodów budżetowych zamknęły się wynikiem dodatnim, tzn. rachunkową nadwyżką w kwocie + 473.303,08 zł (4.810.477,08 zł wykonanych dochodów minus 4.337.174,00 zł wykonanych wydatków), a przy tym w żadnej jednostce nie pozostały na 31 marca br. nieopłacone zobowiązania wymagalne czyli takie, dla których upłynął do tego dnia termin płatności.Przewodniczący Zarządu

Krzysztof Kozicki


Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 kwi 2007 14:20
Data opublikowania: czwartek, 26 kwi 2007 14:23
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1761 razy