BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Konsultacji społecznych

Wyniki Konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w ewidencji zabytków znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) w związku z § 1 Uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147) stwierdzam co następuje:

  1. Konsultacje projektu ww. uchwały przeprowadzono w dniach:

        19 – 24 stycznia 2023 r.

  1. Treść dokumentu była dostępna:
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: https://www.powiatlomzynski.pl/bip/index.php?wiad=10403;
  3. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży pod adresem: https://powiatlomzynski.pl/index.php?wiad=4231.
  4. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można było zgłaszać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, Karolina Chaberek – (86) 215-69-17, e-mail: karolina.chaberek@powiatlomzynski.pl
  5. W trakcie konsultacji projektu ww. uchwały organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu ww. dokumentu              w formie pisemnej ani drogą elektroniczną.
Data powstania: piątek, 27 sty 2023 11:23
Data opublikowania: piątek, 27 sty 2023 11:24
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 313 razy