BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

Na podstawie art. 43 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249,poz.2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759)–uchwala się , co następuje:

§ 1

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności powiatu i jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.. zm.) zwanych dalej „wierzytelnościami” wobec osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej zwanych dalej” dłużnikami”.


§ 2
1.Wierzytelności mogą być umarzane w całości lub w części, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek;
1/ wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2/ nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3/ ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji;
4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5/ za umorzeniem przemawia szczególnie uzasadniony interes powiatu, jego jednostki organizacyjnej lub ważny interes społeczny.

2.Umorzenie, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust., 1 pkt. 1, 2, 4 i 5 – również z urzędu.
3.Umarzanie należności w wypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.§ 3


1.Do umorzenia wierzytelności uprawniony jest:

1/ Kierownik jednostki organizacyjnej, – jeżeli wartość wierzytelności nie przekracza 10 – krotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski „ przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
2/ Zarząd Powiatu, – jeżeli wartość wierzytelności jest wyższa niż 10 – krotność kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, a nie przekracza 20 – krotności tej kwoty;
3/ Rada Powiatu w przypadkach niewymienionych w pkt 1i 2.
2.Przez wartość wierzytelności rozumie się należność główną.
3.Organ właściwy do umarzania wierzytelności jest również uprawniony do umarzania odsetek za zwłokę oraz innych należności ubocznych.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi organ właściwy do umarzania może na wniosek dłużnika odroczyć termin zapłaty całości bądź części wierzytelności lub rozłożyć płatność całości bądź części wierzytelności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz interes powiatu.§ 5

1.Umarzanie wierzytelności, a także udzielanie ulg, o których mowa w § 4 następuje:
1/ w drodze decyzji Kierownika jednostki organizacyjnej i zawartej w jej wykonaniu umowy z dłużnikiem,
2/ w drodze uchwał właściwych organów Powiatu i zawartych w ich wykonaniu umów z dłużnikami odpowiednio przez Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Zarządu.

2.Obowiązku zawierania umów, o których mowa w art. 1 pkt. 1 i 2 nie stosuje się do umorzeń wierzytelności z urzędu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu.

§ 7
Traci moc uchwała nr XIX/95/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także organów do tego upoważnionych.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 11:53
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 11:57
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:00
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2093 razy