BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Rady Powiatu Łomzyńskiego

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/21/99 z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 skreśla się ust. 36,
2) w § 20 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
„ Starosta lub w razie jego nieobecności wicestarosta przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków także po czasie pracy Starostwa Powiatowego w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00. Zapis ust.3 stosuje się odpowiednio”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży.
Data powstania: wtorek, 29 sie 2006 11:58
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 12:04
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1847 razy