BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. nr.123 poz. 776, nr.160 , poz.1082, z 1998r. nr. 99, poz. 628, nr. 106, poz. 668, nr. 137, poz.887, nr. 156, poz. 1019, nr. 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr. 49, poz.486, nr. 90, poz. 1001, nr.95, poz. 1101, nr.111. poz.1280, z 2000 r. nr. 48, poz.550, nr.119, poz. 1249,z 2001r. nr. 39, poz.459, nr.100, poz. 1080, nr.125, poz.1368 , nr.129,poz. 1444, nr. 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. nr. 169, poz.1387, nr.200 poz. 1679 i 1683, nr. 241, poz.2074, z 2003 r. nr.7, poz.79, nr. 90. poz. 844, nr 223, poz. 2217, nr. 228, poz. 2262, z 2004 r. nr.96, poz. 959, nr. 99, poz. 1001,nr.240, poz.2407, z 2005 r. nr.44, poz.422, nr.163, poz.1362, nr.164, poz.1366, nr 132, poz. 1110, nr 167, poz. 1398, z 2006 r. nr 49, poz.359, nr 63, poz. 440, nr 94 poz. 651) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. nr. 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr.62. poz.558, nr. 113. poz.984, nr. 200, poz. 1688, nr. 214, poz. 1806, . nr. 153, poz. 1271 z 2003 r. nr.162, poz. 1568, z 2004r., nr. 102, poz. 1055,nr.167, poz.1759) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2006 rok uchwala się, co następuje:
§ 1.W uchwale nr XXXV/199/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2006 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następującą zmianę:
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2006 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik

Podział środków PFRON na realizację zadań w 2006r. w powiecie łomżyńskim
I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz wysokość środków na ich realizację
(w zł )
1. Szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
1.658 zł
II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz wysokość środków na ich realizację
(w zł )
1. Dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Piątnicy.
402.420 zł
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych.
76.000 zł
3. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się.
22.607 zł
4. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.
70.000 zł
5. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
198.235 zł
6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
7.510 zł


Razem środki dla Powiatu na realizację zadań w 2006 roku.
778.430 złData powstania: wtorek, 29 sie 2006 12:09
Data opublikowania: wtorek, 29 sie 2006 12:12
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2352 razy