BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 8 Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży nadanego uchwałą Nr XXXVI/208/06 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 czerwca 2006 roku Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 kwietnia 2000 roku Nr 42/46/2000 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Zobowiązuje się Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży w ciągu 30 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do uchwały Nr /06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia września 2006 r.


1)§ 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3.
Powiatowy Urząd Pracy działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
2)ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120 poz. 1252 )
3)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z późn. zm.),
4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr .210 poz. 2135 z późn. zm.)
5)ustawy z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm. ),
6)ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn zm.),
7)ustawy z dnia 12 marca 2004 r.. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
8)ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123 , poz. 1291 z późn. zm.),
9)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. , Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
10)ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 , poz. 1198 z późn. zm.),
11)ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.),
12)ustawy z dnia 30listopada 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
13)ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
14) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 roku, Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.),
15)innych przepisów szczególnych.”,

2) § 17 otrzymuje brzmienie

„ § 17
W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne:

1.Dział Organizacji i Kontroli - PUP.OK,
2.Dział Rynku Pracy - PUP.RP,
3.Dział Ewidencji i Świadczeń - PUP.EŚ,
4.Dział Finansowo-Księgowy - PUP.FK,
5.Radca Prawny - PUP.OP”:

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

1.„Dyrektor PUP oraz jego Zastępca kierują następującymi pionami funkcjonalnymi Urzędu:
1)pion nadzorowany bezpośrednio przez Dyrektora PUP:
a)Dział Finansowo - Księgowy
b)Dział Organizacji i Kontroli
c)Radca Prawny
2)pion nadzorowany bezpośrednio przez Zastępcę Dyrektora ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń:
a)Dział Rynku Pracy
b)Dział Ewidencji i Świadczeń
2.Główny Księgowy PUP kieruje Działem Finansowo - Księgowym, którego zakres działania określają odrębne przepisy.
3.Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział VII niniejszego regulaminu.
4.Szczegółową strukturę organizacyjną PUP z podziałem na stanowiska pracy określa schemat będący załącznikiem do Regulaminu.

4)w § 19 ust. 1, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

5) § 19 ust. 2, pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4)realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),

6) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
”2. Obowiązki i uprawnienia Głównego Księgowego PUP określają odrębne przepisy – art. 45 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

7) § 23otrzymuje brzmienie:

㤠23
Do zakresu zadań podstawowych Działu Rynku Pracy należy w szczególności:
1.Organizowanie prac interwencyjnych,
2.Kierowanie osób bezrobotnych do prac interwencyjnych,
3.Ocena efektywności organizowanych prac interwencyjnych,
4.Organizowanie robót publicznych,
5.Kierowanie osób bezrobotnych do robót publicznych,
6.Ocena efektywności organizowanych robót publicznych,
7.Organizowane staży,
8.Organizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
9.Ocena efektywności organizowanych staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
10.Organizacja prac społecznie – użytecznych.
11.Przygotowywanie i realizacja programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
12.Wspieranie instytucji i ośrodków promujących przedsiębiorczość i doradczość,
13.Udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
14.Tworzenie dodatkowych miejsc pracy z uwzględnieniem lokalnego rynku pracy,
15.Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób,
16.Współpraca z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi ,
17.Tworzenie banku danych dotyczącego informacji zawodowej ,
18.Planowanie szkoleń ,
19.Współpraca z partnerami rynku pracy ,
20.Współpraca z instytucjami szkolącymi,
21.Upowszechnienie informacji o szkoleniach ,
22.Organizacja szkoleń ,
23.Ocena efektywności szkoleń,
24.Aktywizacja osób niepełnosprawnych.
25.Prowadzenie marketingu usług oferowanych przez urząd pracy,
26.Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym uprawnionym osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia,
27.Prowadzenie ewidencji pracodawców,
28.Udzielanie pomocy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
29.Ocena efektywności działań pośrednictwa ,
30.Współpraca z partnerami rynku pracy w celu zebrania informacji o strukturze gospodarczej i kierunkach rozwoju w danym rejonie, kierunkach kształcenia i sytuacji demograficznej,
31.Pozyskiwanie informacji z innych źródeł niezbędnych do oceny sytuacji na rynku pracy w powiecie,
32.Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem obywateli polskich za granicą.
33.Sporządzanie sprawozdań z udzielonej przez urząd pomocy publicznej.
34.Sporządzanie sprawozdań z realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.”


8) § 24 otrzymuje brzmienie:
㤠24

Do zakresu zadań podstawowych Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy :

1.Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy,
2.Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku ,
3.Obsługa bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
4.Imienne zgłaszanie do systemu ubezpieczeń społecznych osób bezrobotnych.
5.Imienne zgłaszanie bezrobotnych do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
6.Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług Urzędu,
7.Udostępnianie klientom PUP informacji w formie broszur , ulotek , biuletynów itp.
8.Udzielenie klientom wyjaśnień i informacji dotyczących zakresu zadań PUP, podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy.
9.Sporządzanie list wypłat zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków szkoleniowych i innych świadczeń.
10.Dokonywanie korekt wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków szkoleniowych oraz innych wypłaconych świadczeń.
11.Dokonywanie korekt opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby bezrobotne.
12.Udział w realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.”

9) § 25 otrzymuje brzmienie:

„§25

Do zakresu zadań podstawowych Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności :
1.Planowanie środków budżetowych,
2.Planowanie środków FP,
3.Kontrola dyscypliny budżetowej,
4.Kontrola dyscypliny wydatków z FP.
5.Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP,
6.Obsługa kasowa FP i budżetu.
7.Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych .
8.Przygotowanie dokumentacji i finansowe rozliczenie prac interwencyjnych.
9.Przygotowanie dokumentacji i finansowe rozliczenie robót publicznych.
10.Finansowe rozliczanie prac społecznie – użytecznych.
11.Przygotowanie dokumentacji i finansowe rozliczenie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
12.Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pokrywania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.
13.Realizacja postanowień ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

10) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§26

Do zakresu zadań podstawowych Działu Organizacji i Kontroli w szczególności należy:

1.Opracowanie projektów regulaminów wewnętrznych urzędu,
2.Opracowanie regulaminu pracy urzędu,
3.Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie,
4.Opracowanie projektów planów pracy,
5.Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu,
6.Obsługa kancelaryjna urzędu,
7.Gromadzenie i przechowywanie korespondencji Dyrektora Urzędu,
8.Obsługa PRZ,
9.Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu komputerowego,
10.Nadzór nad rozwojem i eksploatacją oprogramowania ,
11.Administrowanie siecią komputerową i bazą danych,
12.Tworzenie bazy danych statystycznych,
13.Przygotowywanie raportów i sprawozdań zgodnych ze statystyką publiczną ,
14.Analiza określonych danych,
15.Przygotowanie informacji dla potrzeb analizy rynku pracy,
16.Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych,
17.Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu,
18.Administrowanie majątkiem Urzędu,
19.Realizacja zamówień na dostawy, usługi i inwestycje zgodnie z Prawo zamówień publicznych,
20.Zabezpieczenie pracowników Urzędu w środki techniczno-biurowe,
21.Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby Urzędu Pracy,
22.Prowadzenie spraw w zakresie bhp i ppoż,
23.Kontrola realizacji umów w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
24.Kontrola realizacji umów w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ramach programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
25.Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
26..Przygotowywanie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
27.Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP.
28.Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników.
29.Kontrola dyscypliny pracy.
30.Imienne zgłaszanie pracowników do systemu ubezpieczeń społecznych.
31.Prowadzenie spraw związanych z przeglądem kadrowym i ocenami kwalifikacyjnymi.
32.Organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów.
33.Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami i awansowaniem pracowników PUP.
34.Obsługa ZFŚS.
35.Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP.
36.Organizowanie kursów, szkoleń.
37.Współpraca z instytucjami, jednostkami szkolącymi, jednostką nadrzędną w zakresie organizacji szkoleń i doboru wykładowców.
38.Rozpatrywanie skarg i wniosków,
39.Analiza skarg i wniosków,
40.Rozpatrywanie odwołań od decyzji.
41.Prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń.”

11) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§27
Do zakresu zadań podstawowych Radcy Prawnego w szczególności należy:

1.Prowadzenie spraw w imieniu Dyrektora Urzędu przed organami wymiaru sprawiedliwości ,
2.Obsługa prawna urzędu, w tym wydawanie opinii prawnych, interpretowanie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń na wnioski pracowników urzędu,
3.Obsługa prawna programów realizowanych przez urząd współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.”


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak12) schemat organizacyjny PUP w Łomży otrzymuje brzmienie:
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Łomży
Schemat Organizacyjny PUP w Łomży


Pion Zastępcy Dyrektora PUP
Pion Dyrektora PUP

13) Załącznik do Schematu organizacyjnego PUP otrzymuje brzmienie:

„Załącznik do schematu organizacyjnego PUP

Lp.


Nazwa stanowiska Rodzaj stanowiska
jednoosobowe (O)
wieloosobowe (W)
Proponowana liczba etatów
1.Dyrektor PUP O 1
PION KIEROWNIKA PUP
Dział Finansowo – Księgowy
2.Główny księgowy O 1
3.Stan. ds. obsługi FP W 4
4.Stan. ds. księgowości budżetowej W 1
Dział Organizacji i Kontroli
5.Kierownik Działu O 1
6.Stan. ds. obsługi sekretariatu O 1
7.Stan. ds. organizacyjnych i statystyki O1
8.Stan. ds. informatyki W 1
9.Stan. ds. adm. – gosp. W 6
10.Stan. ds. kadr O 1
11.Stan. ds. obsługi prawnej O 1
Radca prawny
12.Radca prawny O 0,25
RAZEM 19,25
Pion Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń
13.Zastępca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy, Ewidencji i Świadczeń O 1
Dział Rynku Pracy
14.Kierownik Działu O 1
15.Stan. ds. pośrednictwa pracy i usług EURES 6
16.Stan. ds. organizacji miejsc pracy z FP W 3
17.Stan. ds. przygotowywania i realizacji programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej W 3
18.Stan. ds. poradnictwa zawodowego W 2
19.Stan. ds. szkolenia bezrobotnych i innych uprawnionych osób O 1
Dział Ewidencji i Świadczeń
20.Kierownik Działu O 1
21.Stan. ds. ewidencji i świadczeń W 10
22.Stan. ds. rejestracji i informacji W 3
23Stan. ds. zgłaszania bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego W 2
24Stan. ds. sporządzania list wypłat zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków szkoleniowych, innych wypłaconych świadczeń, dokonywania korekt wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów, dodatków szkoleniowych, innych wypłaconych świadczeń oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby bezrobotne O 1
RAZEM 34
OGÓŁEM 53,25Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2006 13:09
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2006 12:45
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:05
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2522 razy