BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomzyńskiego

w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu w dziale 600 – „Transport i łaczność”, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe” § 6300 – „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” o kwotę - 141.863 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu powiatu i plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 – „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę – 141.863 zł na pokrycie części kosztów modernizacji odcinka drogi powiatowej 1943 B Wygoda-Bacze Suche, o długości 2.272 m ze środków pomocy (§ 1 uchwały) udzielonej na ten cel z budżetu Gminy Łomża według porozumienia zawartego pomiędzy jej Wójtem i Zarządem Powiatu w dniu 25 sierpnia 2006 roku.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.810.790 zł;
- Wydatki ogółem - 19.135.447 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: środa, 6 wrz 2006 12:55
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2006 12:57
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1976 razy