BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu w dziale 750, rozdział 75045 – „Komisje poborowe” § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 2.000 zł, przyznaną pismem FB.MD.3011-379/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 wrzesnia 2006 roku dla uzupełnienia zabezpieczenia finansowego na wydatki związane z poborem i działalnością Powiatowej Komisji Lekarskiej.
§ 2. Zwiększa się wydatki z budżetu i plan wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdział 75045 § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę – 2.000 zł.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 17.829.926 zł
- Wydatki ogółem - 19.154.583 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:15
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:17
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:06
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1763 razy