BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr Rady Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży.
Na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759) na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/21/99 z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łomży wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 dodaje się ust. 59 w brzmieniu:
„59. Opracowywanie i stałe aktualizowanie regulaminu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz przygotowanie systemu stałego dyżuru wraz z obowiązującą dokumentacją”.

2) § 17 po wyrazie budownictwa kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „a także zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego”.

3) § 17 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

1)koordynowanie systemu zarządzania kryzysowego, opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu reagowania kryzysowego, nadzorowanie ich opracowania w podległych jednostkach,
2)sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących powstałych zagrożeń, zdarzeń kryzysowych i klęsk żywiołowych,
3)utrzymywanie systemu łączności przewodowej i radiowej,
4)prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wykrywania i Alarmowania, udział w okresowych treningach tych systemów,
5)tworzenie i aktualizowanie baz danych dla potrzeb obowiązków Państwa-gospodarza (HNS),
6)prowadzenie stałego monitoringu zagrożeń i współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz analizowanie tych danych,
7)współpraca i wymiana informacji o zagrożeniach z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowymi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Gminnymi Centrami Reagowania i służbami dyżurnymi innych jednostek,
8)opracowywanie corocznego Planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
9)obsługa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
10)prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego,
11)opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu obrony cywilnej oraz nadzorowanie opracowywania tych planów przez podległe jednostki,
12)przygotowanie i organizowanie wspólnie z gminami ewakuacji ludności w przypadku wystąpienia masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
13)koordynowanie i nadzorowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych, poważnych awarii oraz w akcjach ratunkowych organizowanych i prowadzonych przez inne organy i jednostki,
14)opracowywanie i stałe aktualizowanie Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
15)utrzymywanie magazynu sprzętu OC, prowadzenie gospodarki tym sprzętem oraz jego konserwacja,
16)nadzorowanie funkcjonowania urządzeń specjalnych,
17)nadzorowanie realizacji przedsięwzięć związanych z organizacją i przygotowaniem ochrony płodów rolnych, zwierząt gospodarskich, produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia,
18)współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony ludności,
19)opracowywanie rocznych planów działania powiatu, uzgadnianie planów
działania gmin i podległych jednostek oraz sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji zadań obrony cywilnej,
20)organizowanie szkoleń kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin (Miast i Gmin) z terenu Powiatu Łomżyńskiego oraz podległych jednostek,
21)Popularyzacja obrony cywilnej i współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu,
22)prowadzenie ewidencji budowli ochronnych,
23)opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny,
24)opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia oraz współpraca w tym zakresie z placówkami służby zdrowia,
25)opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu wydawania i dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem,
26)opracowywanie dokumentacji na stanowisko kierowania, zapasowe stanowisko kierowania i zapasowe miejsce pracy,
27)opracowywanie planów szkolenia obronnego oraz organizowanie tych szkoleń,
28)współpraca z organami wojskowymi w zakresie zadań Host Nation Suport (HNS),
29)prowadzenie nadzoru nad realizacją zadań obronnych w podległych jednostkach
organizacyjnych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży.

Przewodniczący Rady

Henryk Kłosiński

Data powstania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 16 paź 2006 12:21
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lis 2006 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1974 razy