BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomzyńskiego

w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie powiatu w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01005 – „Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa” § 2110 – „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat” o kwotę – 24.600 zł, przyznaną pismem FB.II.MD.3011-410/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 17 października 2006 roku na opłacenie należności wykonawców prac geodezyjnych zamówionych u nich w związku z potrzebą przeprowadzenia wymiany kilkunastu działek w gminach: Łomża, Miastkowo, Śniadowo i Piątnica.
§ 2. Zwieksza się plan wydatków z budżetu i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 010, rozdział 01005 § 4300 – „Zakup usług pozostałych” o kwotę – 24.600 zł, na cel wskazany powyżej w § 1.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 18.164.774 zł;
- Wydatki ogółem - 19.592.808 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data powstania: piątek, 27 paź 2006 14:06
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2006 14:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:07
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3900 razy