BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarzadu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zamian budżetu powiatu na 2006 rok
Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz. 2104z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się o 196.457 zł oraz zmniejsza się o 86.543 zł plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się o 41.300 zł oraz zmniejsza się o 86.543 zł. plan wydatków z budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę budżetową dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę – 32.576 zł, w tym „ oświatową” o – 9.527 zł i „ogólną” o – 23.049 zł i środki te przeznacza się na powiększenie planu wydatków z budżetu o – 32.575 zł, w tym:
a/ w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży, o 23.049 zł, z tego:
- w dziale 700, rozdział 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 – „ Zakup usług pozostałych” o – 6.620 zł
- w dziale 750, rozdział 75020 – „Starostwa powiatowe”, § 4210 – „Zakup materiałów i wyposażenia” o – 16.429 zł:
b/ w planie finansowym – Zespołu Szkół w Marianowie w dziale 801, rozdział 80130 – „Szkoły zawodowe”, § 4010 – „ Wynagrodzenia osobowe pracowników” o – 9.527 zł.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Dochody ogółem – 18.274.688 zł
- Wydatki ogółem – 19.547.565 zł
- Deficyt budżetowy – 1.272.877 zł tj. mniejszy o 155.157 zł od jego wielkości określonej uchwałą Nr XXXIX/222/06 Rady Powiatu z dnia 26 października 2006 roku w wysokości – 1.428.034 zł.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian budżetu powiatu zawarto w załączniku Nr 3.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Członkowie Zarządu: Przewodniczący Zarządu:

1. Zbigniew Sokołowski Wojciech Kubrak

2. Grzegorz Fidura………………………………

3. Henryka Janina Mioduszewska………………

4. Edmund Stepnowski…………………………Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 122/ /06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2006 roku

Zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów budżetu powiatu na 2006 rok
w złotych
L.p.Oznaczenia dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej
Zwiększenie
Zmniejszenie
1.Dział 600, rozdział 60014 – „ Drogi publiczne powiatowe” , - § 6300
-86.543
2.Dział 758”,rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s. t. , - § 2760
155.157
-3.Dział 801” Oświata i wychowanie”,
Rozdział 80195 , - § 2130
300
4.Dział 921, rozdział 92118 – „Muzea” , -
§ 6430
41.000
-
Razem 196.457 86.543


Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr 122/ /06
Zarządu Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 15 listopada 2006 rokuZwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków z budżetu powiatu na 2006 rok
w złotych
LpOznaczenia wydatków wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i dysponenta planu Zwiększenie Zmniejszenie
1.Dział 600, rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”, § 6050
( Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży)
-86.543
2.Dział 801 – „ Oświata i wychowanie”, rozdział 80195, § 4170 (Starostwo Powiatowe w Łomży)
300
-
3.Dział 921, rozdział 92118 – „ Muzea”, § 6220 ( Starostwo Powiatowe w Łomży)
41.000
Razem 41.300 86.543
Przewodniczący Zarządu
Wojciech Kubrak

Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr 122/ /06
Zarządu Powiatu
z dnia 15 listopada 2006 roku

Uzasadnienie zmian budżetu powiatu na 2006 rok dokonanych wymienioną uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

1.Porozumieniem z dnia 25 sierpnia 2006 roku pomiędzy Wójtem Gminy Łomża i Zarządem Powiatu Łomżyńskiego określono m. innymi, iż na koszty modernizacji odcinka drogi powiatowej 1943B Wygoda - Bacze Suche, Gmina Łomża udzieli pomocy finansowej w kwocie – 141.863 zł. W związku z czym uchwałą nr 116/243/06 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego zwiększono dochody budżetu powiatu w dziale 600, rozdział 60014 § 6300 oraz wydatki z budżetu powiatu i plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdział 60014, § 6050 o – 141.863 zł. Z kolei porozumieniem z 3 listopada 2006 roku uchylono w/w porozumienie z dnia 25 sierpnia 2006 roku. W nowym porozumieniu zakres pomocy finansowej ze strony Gminy Łomża ograniczono do kwoty – 55.319,19 zł. Stąd zapisano zmniejszenie planu dochodów o – 86.543 zł pod l.p.1 zał. Nr 1 i zmniejszenie planu wydatków również o – 86.543 zł pod l.p. 1 zał. Nr 2 do uchwały.
2.Pod l.p.2 zał. Nr 1 do uchwały zapisano zwiększenie planu dochodów w dziale 758, rozdział 75802 § 2760 w kwocie – 155.157 zł przyznanej pismem z dnia 25 października 2006 r nr ST4-4822-776/2006 Ministra Finansów, dla powiatu łomżyńskiego ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów Powiatu.
3.Podlaski Urząd Wojewódzki zawiadomił z up. Wojewody, pismem FB.IIBB.3011-402/06 z dnia 25 października 2006 o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 801, rozdział 80195, § 2130 o kwotę – 300 zł na sfinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski nauczycieli o wyższy stopień zawodowy. W zapisach załącznika Nr 1 lp. 3 i zał. Nr 2 lp. 2 do uchwały wprowadzono zmiany w budżecie zgodne z dyspozycjami organu dotującego.
4.Wojewoda Podlaski pismem FB.IIMD.3011-250-2/06 z dnia 18 października 2006 r. zawiadomił o zwiększeniu dotacji celowej w dziale 921, rozdział 92118 , § 6430 o kwotę – 41.000 zł na dofinansowanie zadania p.n. „Modernizacja i rewaloryzacja Muzeum Przyrody w Drozdowie. Prace wykończeniowe podziemnych sal ekspozycyjnych”. W zapisach w zał. Nr 1 lp. 4 i zał. Nr 2 lp. 3 do uchwały ujęto zmiany w budżecie powiatu stosowne do dyspozycji organu dotującego.
5.Postanowieniami § 3 uchwały rozwiązuje się „ pozostałości” rezerwy budżetowej
„ oświatowej” w kwocie – 9.527 zł i „ogólnej” w kwocie – 23.049 zł i środki te przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków:
a/ na wynagrodzenie osobowe pracowników w Zespole Szkół w Marianowie o – 9.527 zł ( § 3 lit. b uchwały);
b/ w dziale 700, rozdział 70005- „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” § 4300 o – 6620 zł na zapłatę należności sądowych za wprowadzenie zmian w księdze wieczystej uwzględniających dokonane „ obroty” nieruchomościami powiatu ( § 3 lit. a uchwały);
c/ w dziale 750, rozdział 75020 – „ Starostwa powiatowe” § 4210 o – 16.429 zł na regulowanie płatności za tablice rejestracyjne dla pojazdów ( § 3 lit. a uchwały).

Przewodniczący Zarządu

Wojciech Kubrak
Data powstania: piątek, 10 lis 2006 13:04
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2006 13:12
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 4052 razy