BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz. Urz. Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443 i z 2001r. Nr 40, poz. 702), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży, w skład którego wchodzą:

1.Bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 97.411,15 zł.
2.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący
wynik finansowy – stratę netto –107.134,69 .
3. Informacje dodatkowe.

§2
Strata w kwocie 107.134,69 zł zostanie pokryte z funduszy jednostki..

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: środa, 14 mar 2007 11:52
Data opublikowania: środa, 14 mar 2007 11:53
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 mar 2007 08:38
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1740 razy