BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

uchwała

Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza powiatu
Na podstawie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz.1171) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 105, Nr 167, poz. 1759) uchwala się, co następuje:
§ 1. Informuje się skarbnika i sekretarza powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Łomżyńskiego oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zwanego „oświadczeniem lustracyjnym” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia
o obowiązku złożenia oświadczenia.
§ 2. Niezłożenie w w/w terminie oświadczenia skutkuje pozbawieniem funkcji (skarbnika, sekretarza), które następuje z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Fakt pozbawienia funkcji stwierdza Rada Powiatu.
§ 3. Uchwałę doręcza się Skarbnikowi i Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: piątek, 23 lis 2007 10:08
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2007 10:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2018 10:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 3486 razy