BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja Gruntów i Budynków (wydawanie wypisów i wyrysów) tel. (86) 215 69 33 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej tel. (86) 215 69 30 Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej tel. (86) 215 69 35 Naczelnik Wydziału: MACIEJ KARWOWSKI tel. (086) 215 69 25 e-mail: maciej.karwowski@powiatlomzynski.pl Z-ca Naczelnika Wydziału: BOŻENA KADŁUBOWSKA tel. (086) 215 69 34

Do zadań wydziału należy:

1. W zakresie Oddziału Gospodarki Nieruchomościami:
1) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami,
2) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność i należącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
3) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność i należącymi do zasobu nieruchomości Powiatu,
4 prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania, opłat
karnych za niedotrzymanie terminów zagospodarowanie nieruchomości gruntowych Skarbu
Państwa i Powiatu,
5) opiniowanie podziału dokonywanych z urzędu nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa,
6) prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
7) ustalanie odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte na własność Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie przepisów szczególnych,
8) wydawanie decyzji o wygaśnięciu i ustanowieniu trwałego zarządu do nieruchomości przeznaczonych na pasy drogowe objętych decyzji o lokalizacji dróg powiatowych i gminnych,
9) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów
drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii
elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych,
naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,

10) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu,
rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli
właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
11) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
12) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu
i terminach zwrotu,
13) zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki
oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
14) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa,
15) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych
na cele reformy rolnej,
16) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażaniem zgody na nadanie resztówki,
17) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
18) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
19) prowadzenie spraw związanych ze stwierdzaniem wygaśnięcia dotychczasowych decyzji
o oddaniu nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w użytkowanie spółdzielniom, osobom fizycznym, a także innym niepaństwowym jednostkom organizacyjnym oraz o przekazaniu tego mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
20) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd Lasom Państwowym gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
21) występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie
nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu
zadań własnych,
22) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
23) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego, zarządu gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa bez pierwszej opłaty rocznej,
25) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w zarządzie
organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem na wniosek organu wojskowego decyzji o zajęciu nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe,
27) prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji,
28) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
29) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
30) przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości
użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
31) przeprowadzanie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
32) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji rolnej niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
33) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie
rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
34) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
35) wydawanie opinii w sprawach ochrony gruntów rolnych do projektów decyzji o warunkach zabudowy,
36) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie,
37) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,
38) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów
leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki
wspólnoty gruntowej,
39) przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania scaleniowego i wymiennego,
40)opracowywanie projektów uchwał określających zasady szacunku gruntów objętych scaleniem,
41) przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty scalenia gruntów,
42) ustalanie zasad szacowania nieruchomości objętych scaleniem,
43) prowadzenie spraw dotyczących stwierdzania przejścia w trwały zarząd gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa pokrytych wodami,
44) realizacja zadań wynikających z ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

2. W zakresie Oddziału Geodezji i Kartografii:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenów,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
4) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetycznych i magnetycznych,
5) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych i metadanych dotyczących;
a) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) szczegółowych osnów geodezyjnych,
c) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5 000 w systemie teleinformatycznym dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich,
6) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające
przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.
7) współdziałanie z Wydziałem Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa w zakresie wydawania decyzji o lokalizacji dróg powiatowych i gminnych

3. W zakresie Oddziału Ewidencji Gruntów i Budynków:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym,
2) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
3) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych i metadanych dotyczących;
a) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
b) rejestru cen i wartości nieruchomości,
4) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
5) wydawanie nieodpłatnie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego na żądanie:
a) prokuratury;
b) sądów działających w sprawach publicznych;
c) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych
zadań;
d) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich
działaniami mającymi na celu:
e) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
w księdze wieczystej,
f) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego,
g) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu
Państwa.
6) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorowych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
7) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem kary grzywny na osoby nie przestrzegające
przepisów Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.
8) współdziałanie z Wydziałem Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa w zakresie wydawania decyzji o lokalizacji dróg powiatowych i gminnych.

Data powstania: wtorek, 20 maj 2003 14:24
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2003 14:24
Data edycji: czwartek, 2 gru 2021 13:08
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 23688 razy
Ilość edycji: 1