BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarzadzenie Nr 54/09 Starosty Łomzyńskiego

z dnia: 10 września 2009 roku
w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.


§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn.)
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - zastępca przewodniczacego
Kinga Godlewska - sekretarz

Do przygotowania zamówienia, wyłonienia najkorzystniejszej oferty i odbioru wykonanych prac;
1. Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji zawierającej elementy niezbędne do sporządzenia dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych na lokale stanowiące własność Skarbu Państwa, dla budynków mieszkalnych i poszczególnych lokali w budynkach, położonych w Marianowie gm. Piątnica;
1.1. Budynek nr 1 (9 lokali ), na działce nr 24/2,
1.2. Budynek nr 3 ( 17 lokali ), na działce nr 23/2,
1.3 Budynek nr 5 ( 4 lokale ), na działce nr 23/2,
2. Oszacowanie wartości rynkowej prawa własności do ;
2.1 Lokali w budynku nr 1 (9 lokali ), na działce nr 24/2 ,
2.2 Lokali w budynku nr 3 ( 17 lokali ), na działce nr 23/2 ,
2.3 Lokali w budynku nr 5 ( 4 lokale ), na działce nr 23/2,
3. Wycenę do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nieruchomości ZSR w Marianowie składających się z działek; 3/18, 3/27, 3/125, 3/126, 6/1, 6/3, 6/5, 6/13, 6/14, 23/1, 24/1, 24/3, 24/4, 24/5.
§2
Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 54 /09 z dnia 10 września 2009r.


REGULAMIN PRACY
Komisji powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru wykonanych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 54 / 09 z dnia 10 września 2009r
1.1 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania
1.2 Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2007r.Nr 223 poz.1655 z późn. zm.) zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
1.3 Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
1.4 Komisja zakończy działalność w dniu ostatecznego odbioru wykonanych prac.
2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbiór wykonanych prac:
2.1. Opracowanie uproszczonej inwentaryzacji zawierającej elementy niezbędne do sporządzenia dokumentacji do założenia ksiąg wieczystych na lokale stanowiące własność Skarbu Państwa, dla budynków mieszkalnych i poszczególnych lokali w budynkach, położonych w Marianowie gm. Piątnica;
2.1.1. Budynek nr 1 (9 lokali ), na działce nr 24/2,
2.1.2. Budynek nr 3 ( 17 lokali ), na działce nr 23/2,
2.1.3 Budynek nr 5 ( 4 lokale ), na działce nr 23/2,
2.2. Oszacowanie wartości rynkowej prawa własności do ;
2.2.1 Lokali w budynku nr 1 (9 lokali ), na działce nr 24/2 ,
2.2.2 Lokali w budynku nr 3 ( 17 lokali ), na działce nr 23/2 ,
2.2.3 Lokali w budynku nr 5 ( 4 lokale ), na działce nr 23/2,
2.3. Wycenę do celów sprawozdań finansowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, nieruchomości ZSR w Marianowie składających się z działek; 3/18, 3/27, 3/125, 3/126, 6/1, 6/3, 6/5, 6/13, 6/14, 23/1, 24/1, 24/3, 24/4, 24/5.
3. Otwarcie ofert.
3.1 Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w zapytaniu o cenę.
3.2 Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej,
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po
wyznaczonym terminie,
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących
na próbę naruszenia ich tajemnicy.
3.3 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu poniższe dane zawarte w ofercie:
- nazwę i adres oferenta;
- cenę oferty.
4. Ocena złożonych ofert.
4.1 W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w zapytaniu o cenę.
4.2 Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór najkorzystniejszej oferty.
4.3 Komisja sporządzi protokół z odbioru zamówionych i wykonanych prac.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 lis 2009 12:35
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1340 razy
Ilość edycji: 1