BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 23/04 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 23 lipca 2004 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji
Na podstawie art. 19 ust. 2 , art.21 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
zarządzam, co następuje:

§ 1
powołuję komisję w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - sekretarz
Urszula Brożyna - członek


do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie konwersji do systemu EWID 2000 istniejących danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z programu EGB V, danych graficznych ewidencji gruntów i budynków z programu „EWMAPA”, danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z programu „Ośrodek” z programu „BANK OSNÓW”, danych graficznych mapy zasadniczej z programu „MICROSTATION” oraz szkolenie pracowników Urzędu Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie obsługi systemu „EWID 2000”.
§ 2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Wojciech KubrakZałącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 23/2004 z dnia 23 lipca 2004r.


REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 23/2004 z dnia 23 lipca 2004r.

1.1. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 ) , zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, oraz postanowienia niniejszego regulaminu.

1.3. Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w ust. 2.

1.4. Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępstwo pełni Sekretarz.

1.5. Komisja kończy swoją działalność w dniu podpisania umowy.

2. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie konwersji do systemu EWID 2000 istniejących danych opisowych ewidencji gruntów i budynków z programu EGB V, danych graficznych ewidencji gruntów i budynków z programu „EWMAPA”, danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z programu „Ośrodek” z programu „BANK OSNÓW”, danych graficznych mapy zasadniczej z programu „MICROSTATION” oraz szkolenie pracowników Urzędu Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie obsługi systemu „EWID 2000”.
3. Otwarcie ofert.

3.1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.2. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:

a) skład Komisji Przetargowej;
b) poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c) nazwy oferentów, których oferty zostały złożenia po wyznaczonym terminie;
d) oferty z okazaniem, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.

3.3 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a
Sekretarz odnotuje w załączniku do protokołu – druk ZP-12 poniższe
dane zawarte w ofertach:

a)nazwę i adres oferenta;
b)cenę oferty;
c)termin wykonania zamówienia;

3.4. Przewodniczący może również poinformować zebranych o
przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania
wyników do publicznej wiadomości.

4.Ocena złożonych ofert.

4.1. W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach publicznych i SIWZ.

4.2. Komisja sporządzi zbiorcze zestawienie oceny ofert.
.............................................
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 10 wrz 2004 14:40
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1486 razy
Ilość edycji: 1