BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 55/204/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 stycznia 2013 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizacje zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, promocji i upowszechniania turystyki oraz upowszechniania kultury fizycznej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) oraz art.32, ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn .zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego Uchwałą Nr 54/196/2012 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w składzie:
1. Lech Szabłowski -Przewodniczący Komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
2. Irena Przybylak – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
3. Edyta Zawojska – członek Komisji - przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego,
4. Roman Sarnacki - członek Komisji – wskazany przez Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe,
5. Marek Lechowicz - członek Komisji – wskazany przez Lokalną Organizację Turystyczną, 6. Zygmunt Zdanowicz- członek Komisji – wskazany przez Towarzystwo Naukowe.

§ 2. Regulamin pracy komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego stanowi załącznik do zarządzenia. Określa się wzór:
„Karty Oceny Oferty” stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do Regulaminu.
Protokołu zbiorczego stanowiący załącznik Nr 3 do Regulaminu.
§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w na stronie internetowej urzędu: www.powiatlomzynski.pl

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:

Adam Sowa
Wiesława Masłowska
Elżbieta Parzych
Irena Przybylak
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 lut 2013 14:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1279 razy
Ilość edycji: 1