BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 73/259/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 23 września 2013 roku
w sprawie przyjęcia i przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.), w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595.) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przedkłada Radzie Powiatu Łomżyńskiego sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Lech Szabłowski

Członkowie Zarządu:
1. Adam Sowa
2. Wiesława Masłowska
3. Elżbieta Parzych
4. Irena Przybylak

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 24 wrz 2013 10:22
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1156 razy
Ilość edycji: 1