BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 472021 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 22 grudnia 2022 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) zarządzam, co następuje:

§1. 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów i zastępców dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego                  zarządzenia.


  1. Zarządzenie nie obejmuje dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

§2. 1. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych nie może przekroczyć sześciokrotności minimalnego miesięcznego poziomu                wynagrodzenia zasadniczego według XIX kategorii zaszeregowania określonej w Tabeli I załącznika nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w            sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U z 2021 r. poz. 1960).


  1. Wynagrodzenie określone w § 2 ust. 1 obejmuje następujące składniki:

1) wynagrodzenie zasadnicze;

2) dodatek funkcyjny;

3) dodatek za wieloletnią pracę.


  1. Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań. Dodatek może być przyznany na czas określony, nie dłuższy niż jeden rok, w wysokości do 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3. Dyrektorom powiatowych jednostek organizacyjnych może zostać przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, na postawie art. 36 ust. 6 ustawy o pracownikach samorządowych, która nie wchodzi w limit maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksy pracy i inne przepisy prawa pracy.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych Powiatu Łomżyńskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 2 sty 2023 12:12
Opublikował(a): Adam Szponarski
Zaakceptował(a): Adam Szponarski
Artykuł był czytany: 54 razy