BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam,
o wydaniu decyzji Nr 3/2009 z dnia 2 grudnia 2009 r. znak: ROŚB.7351-W/3/09 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie przejść dla płazów pod drogą powiatową nr 1934B Piątnica – Drozdowo – Wizna wraz z przebudową konstrukcyjną drogi na terenie obejmującym działki oznaczone numerami: obręb Kalinowo: 625, 573/1, 188/1 i 651/1 oraz obręb Drozdowo: 651 z podziałem działek nr: 188 na 188/1 i 188/2, nr 651 na 651/1 i 651/2, 573 na 573/1 i 573/2 oraz 650 na 650/1 i 650/2 pod projektowaną inwestycję.

Jednocześnie informuję, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży, Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 317.

Zawiadomienie oraz doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży i Urzędu Gminy w Piątnicy.


Starosta Łomżyński
Data powstania: czwartek, 3 gru 2009 15:05
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2009 15:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 14:32
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 1685 razy