BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu "Specjalizacja - motorem sukcesu zawodowego"

Starostwo Powiatowe w Łomży działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.759 z późń. zm.), art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 78/09 Starosty Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 2009 roku z późn. zm., dotyczącego Regulaminu udzielania przez Starostwo Powiatowe w Łomży zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 Euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych w związku z realizacją projektu pt., ”Specjalizacja motorem sukcesu zawodowego” o nr WND-POKL.08.01.01.-20-066/11 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy przesłać, złożyć osobiście lub wysłać e-mailem:

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
Kancelaria II piętro
e-mail: katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

do dnia 18.01.2013 roku, do godz. 10.30
Liczy się data i godzina wpływu do Urzędu.

Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową z podaniem łącznej wartości brutto zgodnie z załącznikiem 1.

Oferent powinien także przedstawić informację o:
1. Szybkości realizacji zamówienia,
2. Możliwości bezpośredniej dostawy do zleceniodawcy.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny oraz szybkością realizacji zamówienia z możliwością bezpłatnej dostawy do zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kilku oferentów oraz prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie (proszę o podawanie cen brutto). Zamawiający nie jest również zobowiązany do zamówienia wszystkich pozycji wymienionych w ofercie.

Osoba do kontaktu:
Katarzyna Modzelewska
Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pokój 323,
tel. 86 215 69 14, fax 86 215 69 04,
e-mail: katarzyna.modzelewska@powiatlomzynski.pl

Załącznik 1. Materiały biurowe i eksploatacyjne
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 9 sty 2013 08:37
Data opublikowania: środa, 9 sty 2013 08:41
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 3759 razy