BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki Konsultacji Społecznych

„Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022”.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535.), § 1 Uchwały Nr 90/450/2021 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia: 29 października 2021 roku w sprawie: skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022” oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/192/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 256, poz. 3147), informuje co następuje: 

    1. Konsultacje projektu Programu Współpracy przeprowadzono w dniach: 29 października – 12 listopada 2021 r.
    1. W trakcie konsultacji Projektu „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022” organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących projektu ww. Programu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 lis 2021 12:37
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lis 2021 12:41
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 739 razy