BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr. 19 poz. 177 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż po rozstrzygnięciu przetargu z dnia 16.05.2006r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:

1. Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres: ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy: 18-400
4. Miejscowość: Łomża
5. Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: NIE

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: Dostawa
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony poniżej 60 000 EURO

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup n/w paliw :
- olej napędowy ON - 65.000 litrów
- etylina Pb95 - 10.000 litrów
- gaz LPG - 7.000 litrów.

V. Wybór oferty:
1. Wykonawca : oferta nr 3
1) Nazwa: P.T.H.U. „PRYMA” Krzysztof Gosk
2) Adres: Al. Legionów 141D
3) Kod pocztowy: 18-400
4) Miejscowość: Łomża
5) Województwo: podlaskie
2. Cena brutto oferty wybranej: 307 740,00 zł (słownie: trzysta siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych).
Data powstania: środa, 31 maj 2006 09:34
Data opublikowania: środa, 31 maj 2006 09:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 lut 2007 13:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9076 razy