BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na prace geodezyjne

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Przytuły.
I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego.

Powiat Łomżyński 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax.(0-86) 2151186. e-mail: podgiklomza@zetobi.com.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjnych o wartości nie przekraczającej
60 tysięcy euro.

III. Określenie przedmiotu zamówienia.

Rodzaj usługi ; usługi geodezyjne.
Przetarg dotyczy wykonania prac geodezyjnych na terenie gminy Przytuły, w powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim.

1. Zakres prac obejmował będzie:
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Przytuły.

1.1 Renowacja i przeliczenie na układ „2000”, położonych na obszarze gminy Przytuły, powiatu łomżyńskiego, osnowy poziomej III klasy, osnów pomiarowych oraz tzw. osnów ewidencyjnych, które będą stanowiły podstawę do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali.

1.2 Wykonanie aktualizacji użytków gruntowych wraz z ich gleboznawczą klasyfikacją w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków w oparciu o rezultaty projektu Phare 2003 nr 2003/005-710.04.05, posiadaną ortofotomapą oraz wywiad terenowy.

Szczegółowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach zamówienia publicznego określają warunki techniczne, stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ.

IV. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna do pobrania na internetowej
http://www.powiatlomzynski.pl

V. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami :

a) najniższa zaoferowana cena brutto - łączna kwota z pkt XVI 100%,

Szczegółowe kryteria oceny:
Kryterium ceny:
Ilość przyznawanych punktów przyznawana będzie według wzoru: x/y x 100, gdzie:
x - najniższa cena brutto z zaoferowanych, y - cena brutto badanej oferty .

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą ilość punktów.

VI. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 220 do dnia 28 maja 2007 r. do godz.10.00
STAROSTA
/podpis nieczytelny/
Krzysztof Kozicki
Data powstania: piątek, 18 maj 2007 09:02
Data opublikowania: piątek, 18 maj 2007 09:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 maj 2007 12:55
Opublikował(a): Jerzy Kowalewski
Zaakceptował(a): Jerzy Kowalewski
Artykuł był czytany: 3454 razy