BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymiane stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, prowadzonym w trybie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę okien w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w zakresie:
- Wymiana okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych, wykonanych z PCV;
- Wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych;
- Wykucie muru - wykuwanie podokienników;
- Obsadzanie nowych podokienników;
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.

Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne robót, załączone do SIWZ przedmiary robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać na podstawie w/w. dokumentów zawartych w SIWZ i na podstawie projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wizji lokalnej.

I. Wykonawcy zainteresowani przetargiem mogą otrzymać bezpłatnie specyfikację istotnych warunków zamówienia zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej w siedzibie Zamawiającego, 18-400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 313, w godzinach:

poniedziałek - piątek od godz. 8.00 do godz. 15.00
lub na stronie internetowej zamawiającego:
www.powiatlomzynski.pl/bip/

II. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest Pan Zbigniew Kowalewski - telefon (086) 215-69-12, w godz. 8.00 – 14.

III. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.09.2009 roku do godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, pokój Nr 304.

IV. Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjne w dniu 10.09.2009 roku o godzinie 10.00 w pokoju Nr 308. W czynności otwarcia ofert mogą uczestniczyć Wykonawcy.

V. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VI. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VII. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia wyznaczonego na otwarcie ofert.

VIII. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

IX. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizowaniu zamówienia.

X. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia umowy ramowej.

XI. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozstrzygnięcia przetargu w formie aukcji elektronicznej.

XII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XIII. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

XIV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.

XV. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia do dnia 31.10.2009 roku.

XVI. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

XVII. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz opis sposobu przygotowania ofert jak też opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera SIWZ.

XVIII. O wynikach przetargu Wykonawcy zostaną zawiadomieni na piśmie. Wynik przetargu zamieszczony zostanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

XIX. SIWZ wraz z załącznikami do niej zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego – www.powiatlomzynski.pl/bip/


Łomża, dn. 21 sierpnia 2009 r.w/z STAROSTA

inż. Marek Dworakowski
W I C E S T A R O S T A
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 sie 2009 13:17
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2009 13:25
Data edycji: piątek, 21 sie 2009 13:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 wrz 2009 08:09
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 2628 razy
Ilość edycji: 1