BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr. 223 poz. 1655 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 10.12.2009r dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I.Zamawiający:
1.Nazwa:Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2.Adres: ul. Poligonowa 30
3.Kod pocztowy: 18-400
4.Miejscowość:Łomża
5.Województwo: podlaskie

II.Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
225969-2009 w dniu 30.11.2009r.

III.Tryb i przedmiot zamówienia:
1.Rodzaj zamówienia:Dostawy
2.Tryb udzielenia zamówienia:Przetarg nieograniczony

IV.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Zakup używanej koparko-ładowarki"

V.Wpłynęło 2 oferty:

Oferta nr 1) SCAN II
Zbigniew Sadowski
ul. Wojska Polskiego 42
59-620 Gryfów Śląski
(kryterium - cena, ilość pkt. 84,75)
Oferta nr 2) Bergerat Monnoyeur CAT Sp. z o.o
ul. Kolejowa 75
05-092 Łomianki
Oddział/ 16-070 Choroszcz, Porosły 42
(kryterium - cena, ilość pkt. 100,00)


VI.Wybór oferty:
1.Wykonawca – oferta nr 2
1)Nazwa: Bergerat Monnoyeur CAT Sp. z o.o
2)Kod pocztowy:05-092
3)Miejscowość:Łomianki, ul. Kolejowa 75
4)Województwo:mazowieckie
2.Cena całkowita brutto oferty wybranej : 122.000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)
Oferta najkorzystniejsza, uzyskała 100 pkt.
Data powstania: czwartek, 10 gru 2009 12:34
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2009 12:36
Data przejścia do archiwum: piątek, 18 gru 2009 13:03
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2356 razy