BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży 18-404 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 Ogłasza przetarg nieograniczony na:
roboty budowlane polegające na rozbiórce pokrycia dachowego, obróbek blacharskich i wykonaniu nowego pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 – zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.


Formularz zawierający istotne warunki zamówienia można odebrać osobiście lub pocztą w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 109.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Zakładzie Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27 pokój 109

Koperta powinna być oznaczona: Oferta na remont dachu w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
Józef Piątek - tel. 2151982 w godz. 800 – 15 00 pok. 109, od poniedziałku do piątku,
Alicja Bikowska – tel. 2151982 w godz. 800 – 15 00 pok. 109, od poniedziałku do piątku,
W przetargu mogą wziąć udział dostawcy - wykonawcy spełniający następujące warunki:
1.Określone w Ustawie, z dnia 10 czerwca 1994 roku o Zamówieniach Publicznych (Dz.U. z 2002 roku Nr 72, poz. 664 z późn. zm.).
2.Prowadzący działalność zgodnie z przedmiotem zamówienia.
3.Posiadający potencjał umożliwiający realizację zamówienia w oznaczonym czasie.
4.Znajdujący się dobrej kondycji ekonomicznej, tj. nie ponieśli strat w okresie od 01.01.2002r. do 30.06.2003r.

Termin składania ofert upływa dnia 26. 09.2003r. godz.1000

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży w dniu 26.09.2003r. o godz. 1030

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.


Termin realizacji zamówienia (max. 30 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania placu budowy).

Kryteria oceny ofert:
Cena - 90%,
Termin wykonania robót (w dniach) - 5%,
Gwarancja /minimum 5 lat – max 10 lat/ - 5%.


Kierownik Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego
Józef Piątek
Data powstania: piątek, 12 wrz 2003 13:44
Data opublikowania: piątek, 12 wrz 2003 13:49
Data przejścia do archiwum: wtorek, 30 wrz 2003 10:22
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2790 razy