BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego, w niżej wymienionych gminach:
1) Gmina Zbójna – 11 szt. drzew gat. wierzba, klon, brzoza.
Ogółem miąższość grubizny 7,99 m3 – cena wywoławcza – 503,00 zł. + VAT
2) Gmina Łomża – 17 szt. drzew gat. topola, akacja, wierzba, klon, olcha
Ogółem miąższość grubizny 48,40 m3 – cena wywoławcza – 3.529,00 zł. + VAT
3) Gmina Śniadowo – 10 szt. drzew gat. wierzba.
Ogółem miąższość grubizny 7,99 m3 – cena wywoławcza – 503,00 zł. + VAT
4) Gmina Piątnica – 6 szt. drzew gat. klon, wierzba.
Ogółem miąższość grubizny 3,24 m3 – cena wywoławcza – 204,00 zł. + VAT
5) Gmina Jedwabne – 22 szt. drzew gat. topola, lipa, klon, jesion, kasztanowiec.
Ogółem miąższość grubizny 27,29 m3 – cena wywoławcza – 1.910,00 zł. + VAT
6) Gmina Wizna – 9szt. drzew gat. topola, jarzębina.
Ogółem miąższość grubizny 7,40 m3 – cena wywoławcza – 664,00 zł. + VAT
7) Gmina Nowogród – 4 szt. drzew gat. lipa, klon.
Ogółem miąższość grubizny 3,43 m3 – cena wywoławcza – 216,00 zł. + VAT
8) Gmina Miastkowo – 5 szt. drzew gat. klon, topola, brzoza.
Ogółem miąższość grubizny 4,85 m3 – cena wywoławcza – 611,00 zł. + VAT.
9) Gmina Przytuły – 4 szt. drzew gat. lipa, topola.
Ogółem miąższość grubizny 13,03 m3 – cena wywoławcza – 1.068,00 zł. + VAT.
Termin wycięcia zakupionych drzew ustala się:
a)na terenie Gm. Zbójna do dnia 28.02.2012r.
b)na terenie pozostałych w/w Gmin do dnia 30.03.2012r.
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie ZDP w Łomży ul. Poligonowa 30 w dniu 27.01.2012r. o godz. 10.00
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a)Złożenie kserokopii niżej wymienionych dokumentów opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem”:
-zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zakres którego wchodzi wycinka
drzew,
-uprawnień niezbędnych do wycinki drzew,
-referencji dotyczących wykonywanych prac o podobnym charakterze.
- dowodu wpłaty wadium.
b)Wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony przez HexaBank Spółdzielczy w Piątnicy nr 63 8762 0009 0003 2753 2000 0020.
Złożenia dokumentów oraz wpłacenia wadium należy dokonać w terminie do dnia 27.01.2012. do godz. 9.30 w siedzibie ZDP w Łomży przy ul. Poligonowej 30.
3. Wadium może być wpłacone na zakup drewna oddzielnie z terenu każdej z wymienionych gmin. Oferent może brać udział w przetargu tylko na zakup drewna z terenu gminy, na który wpłacił wadium.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
5. Jeżeli żadna z osób, które wpłaciły wadium na zakup drewna na pniu z terenu dowolnej gminy nie zaoferuje ceny wywoławczej, wpłacone wadia przepadają na rzecz organizatora przetargu.
6. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg, przepada na rzecz sprzedającego w przypadku :
-niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie,
-niepodpisania umowy stanowiącej załącznik do regulaminu przetargu.
7. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna, t.j.:
-zabezpieczenie i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego,
-wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na gruntach przyległych,
-ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych,
-uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych ,ponosi kupujący.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego części bez podania przyczyn.
9. Regulamin przetargu znajduje się w sekretariacie ZDP w Łomży.
Drzewa można oglądać w obecności przedstawiciela ZDP w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (086) 218-41-89.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 sty 2012 12:19
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: sobota, 28 sty 2012 09:38
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2133 razy