BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr. 113 poz. 759 z późn. zm.) zamawiający zawiadamia, iż w dniu 25.07.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
I. Zamawiający:
1. Nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
2. Adres: ul. Poligonowa 30
3. Kod pocztowy: 18-400
4. Miejscowość: Łomża
5. Województwo: podlaskie

II. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP – 278378 - 2013 w dniu 16.07.2013r.

III. Tryb i przedmiot zamówienia:
1. Rodzaj zamówienia: Dostawy
2. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 EURO

IV. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej, kationowej, szybkorozpadowej C 69 B3 PU odbieranej transportem zamawiającego, punkt odbioru emulsji – loco Łomża oraz sukcesywny zakup grysów bazaltowych o następujących frakcjach: 2/5;5/8;8/11 łącznie z transportem na bazę Zarządu Dróg Powiatowych lub na miejsce wbudowania (w zależności od potrzeb Zamawiającego) tj; teren powiatu łomżyńskiego max. do 50 km od bazy ZDP w Łomży z podziałem na części.

Wpłynęło 2 oferty dla części I:
Oferta nr 1)
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
w Ełku Sp z o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk
(kryterium: cena – 100 pkt – Cz. I)

Oferta nr 2)
BITUNOVA Sp. z o.o.
Biuro Bierawa
ul. Gliwicka 9
47-240 Bierawa
(kryterium: cena – 99,77 pkt – Cz. I)

Dla części II – nie wpłynęły oferty.

V. Wybór oferty:

Część I

1. Wykonawca – oferta nr 1
1) Nazwa: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.
2) Adres: ul. Kolonia 1
3) Kod pocztowy: 19-300
4) Miejscowość: Ełk
5) Województwo: warmińsko-mazurskie
2. Cena brutto oferty wybranej dla Cz. I: 147.661,50 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 50/100)
Oferta ważna, uzyskała 100 pkt. – Cz. I
Data powstania: czwartek, 25 lip 2013 16:01
Data opublikowania: czwartek, 25 lip 2013 16:13
Data przejścia do archiwum: sobota, 3 sie 2013 09:21
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1554 razy