BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych.

Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ogłasza przetarg ustny nieograniczony na: sprzedaż drewna na pniu z pasów drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu łomżyńskiego, w niżej wymienionych gminach:
1) Gmina Zbójna – 6 szt. drzew gat. topola, klon.
Ogółem miąższość grubizny 6,86 m3 – cena wywoławcza – 338,00 zł. + VAT
2) Gmina Łomża – 24 szt. drzew gat. lipa, kasztan, wierzba, topola, brzoza
Ogółem miąższość grubizny 52,34 m3 – cena wywoławcza – 4.678,00 zł. + VAT
3) Gmina Śniadowo – 41 szt. drzew gat. jesion, osika, grab, topola, jarzębina, wiąz, klon, wierzba, lipa.
Ogółem miąższość grubizny 20,70 m3 – cena wywoławcza – 1.098,00 zł. + VAT
4) Gmina Piątnica – 17 szt. drzew gat. kasztan, topola, wiąz, klon.
Ogółem miąższość grubizny 13,71 m3 – cena wywoławcza – 717,00 zł. + VAT
5) Gmina Jedwabne – 38 szt. drzew gat. topola, wierzba, klon, lipa.
Ogółem miąższość grubizny 55,58 m3 – cena wywoławcza – 3.052,00 zł. + VAT
6) Gmina Wizna – 3szt. drzew gat. lipa, klon.
Ogółem miąższość grubizny 2,76 m3 – cena wywoławcza – 146,00 zł. + VAT
7) Gmina Przytuły – 10 szt. drzew gat. topola, klon.
Ogółem miąższość grubizny 14,69 m3 – cena wywoławcza – 719,00 zł. + VAT.
Termin wycięcia zakupionych drzew ustala się:
a) na terenie Gm. Zbójna do dnia 28.02.2014r.
b) na terenie pozostałych w/w Gmin do dnia 30.03.2014r.
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w siedzibie ZDP w Łomży ul. Poligonowa 30 w dniu 28.02.2014r. o godz. 1000
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
a) Złożenie kserokopii niżej wymienionych dokumentów opatrzonych klauzulą „za zgodność z oryginałem”:
- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zakres którego
wchodzi wycinka drzew,
- uprawnień niezbędnych do wycinki drzew,
- referencji dotyczących wykonywanych prac o podobnym charakterze.
- dowodu wpłaty wadium.
b) Wpłacenie wadium w formie pieniężnej w wysokości 10% ceny wywoławczej należy
dokonać przelewem na rachunek bankowy sprzedającego prowadzony przez Hexa
Bank Spółdzielczy w Piątnicy nr 63 8762 0009 0003 2753 2000 0020
Złożenia dokumentów oraz wpłacenia wadium należy dokonać w terminie do dnia 28.02.2014. do godz. 930 w siedzibie ZDP w Łomży przy ul. Poligonowej 30.
3. Wadium może być wpłacone na zakup drewna oddzielnie z terenu każdej z wymienionych gmin. Oferent może brać udział w przetargu tylko na zakup drewna z terenu gminy, na który wpłacił wadium.
4. Wadium zostanie zaliczone na poczet ceny kupna oferentowi, który wygra przetarg. Pozostałym osobom, które nie wygrały przetargu – wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
5. Jeżeli żadna z osób, które wpłaciły wadium na zakup drewna na pniu z terenu dowolnej gminy nie zaoferuje ceny wywoławczej, wpłacone wadia przepadają na rzecz organizatora przetargu.
6. Wadium złożone przez oferenta, który wygra przetarg, przepada na rzecz sprzedającego
w przypadku :
- niezapłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie,
- niepodpisania umowy stanowiącej załącznik do regulaminu przetargu.
7. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna, t.j.: zabezpieczenie
i oznakowanie pasa drogowego i terenów przyległych na czas wycinki drzew i uprzątnięcia gałęzi – zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego, wypłata odszkodowań, za ewentualne szkody wyrządzone podczas wycinki na gruntach przyległych, ewentualne wyłączenie linii energetycznych lub telekomunikacyjnych, uprzątnięcie drzew i gałęzi z pasa drogowego i terenów przyległych, ponosi kupujący.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego części bez podania przyczyn.
9. Regulamin przetargu znajduje się w sekretariacie ZDP w Łomży.
Drzewa można oglądać w obecności przedstawiciela ZDP w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (086) 218-41-89.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 13 lut 2014 12:04
Data opublikowania: czwartek, 13 lut 2014 12:12
Data przejścia do archiwum: sobota, 1 mar 2014 14:37
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2828 razy